Програма за развитие на креативността

Преходът от информационната ера към ерата на концепциите изисква обучението на личности, които имат не само познания в различни области, но и умения за свързването на тези познания в нови концепции в полза на общността. Именно умението за свързване, съчетаване на знания от различен порядък налага необходимостта от творческо нестандартно мислене, познато като креативност.

            Цел на програмата е развиване на креативно мислене, насърчаване на оригиналността, инициативността, нестандартността при представяне на решения. Тя предвижда перманентно предоставяне на възможности за прилагане на креативния подход при представяне на знанията и уменията.

            Креативността може да бъде развивана както чрез насърчаване чрез утвърдени в учебната практика дейности като четене и писане, така и чрез интерактивните методи на обучение, основани на разнообразие от интелектуални и поведенчески прояви. Важна роля за развиване на креативност имат изкуствата и в тази връзка плануваме задачи, базирани на интердисциплинарни връзки между изучаваните предмети.

            Програмата цели като резултат от по-висок ред генериране от страна на учениците на креативни подходи при участие в събития, инициирани от други институции.