Програма по самомениджмънт

Умението за управление на собственото развитие е ключово за нашата съвременност, характеризираща се с изменчивост и несигурност. Това умение се основава на себепознанието, самоанализирането и себеоценяването, които от своя страна допринасят за ефективно социално общуване и осъзнат социален принос на личността.  Важна стъпка в тази посока е осмисляне на ролята на образованието за постигане на качествен живот. 

            Цел на програмата е ученикът да изготви лични стандарти за собственото си развитие и обучение чрез проучването и рефлексия на чужд опит и визия за успешна личност. В VIII клас управлението на собственото развитие започва с изготвянето на портфолио и участието в избрани инициативи, развиващи базови умения. Основните познавателни и социални компетентности се изграждат през целия курс на обучение чрез теми и занимания по предметите, включени в учебния план за VIII клас, като водещи в това отношение са предметите: Български език и литература и Философия.