Старт в кариерата

Изучава се в 11. клас

         Обучението по учебния предмет Старт в кариерата е свързано с актуалните образователни тенденции за ранно професионално ориентиране и е насочено към знания, умения, отношения, които формират активни личности, с изградени социални умения, в готовност да изграждат последователна кариера. Предметът е част от иновативната програма по самомениджмънт на ЧПГТП “Райко Цончев”, чиято цел е ориентиране на ученика към собствената му личност, към собственото си самоопознаване и самоосъзнаване на силните свои страни, дарби и заложби, компетентности и личен опит.

            Дейностите по учебната програма са насочени към овладяване на базисни знания и умения, свързани с идентифициране на стъпките за търсене на работа; определяне какви знания, умения и качества са необходими, за реализация в желаната професия;  самооценяване с цел идентифициране на кариерните цели, интереси, предпочитания, силни и слаби страни; проучване на възможностите на пазара на труда; изготвяне на стратегия за постигане на поставената цел; придобиване на практически опит в работата с Европейски паспорт на уменията и подготовка за явяване на интервю за работа, както и справяне с конфликти на работното място.

Учебната програма е структурирана според изискванията и представя ключовите компетентности, които се развиват чрез обучението по предмета СТАРТ В КАРИЕРАТА – компетентности за управление на личната кариера, комуникативни, познавателни и функционални компетентности. Очакваните резултати от обучението – знания, умения и опит – са формулирани като стандарт, който задължително се предоставя на учениците в подходяща за възрастта форма за самопостигане в една Култура на постиженията.

Учебното съдържание е представено в шест раздела – Готов за Бизнес; Създаване на банка от връзки; Какво търсят работодателите; Представяне на желанието за работа, Кариера чрез Европейски паспорт; Представяне чрез говорене; Интервю; След назначаването.