Програма “На училище извън училище”

Програмата има за цел осмисляне на връзката образование – бъдеща житейска и професионална практика. Осъществяването на планираните дейности трябва да допринесе за развиването на социални умения у учениците.

    Ученето извън класната стая цели и осмисляне на ролята на всяко знание, което получават младите хора. Извънучилищната среда дава отлична възможност за осмисляне на връзката между знанията, предлагани по различните дисциплини. Това пряко влияе на мотивацията им за учене, тъй като учениците намират смисъл в реализираните учебни дейности.  От своя страна, мотивацията повишава активността при осъществяването на инициативи. Като очакван резултат на по-високо ниво визираме инициирането от страна на учениците на събития с принос за различни общности – училищна, градска и т.н.