Минали проекти 2008-2015

ИМЕ И НОМЕР НА ПРОЕКТА

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРОГРАМА

ПАРТНЬОРИ

РЕЗЮМЕ

Иновации в туристическотообслужване и маркетинг в светлината на европейските тенденции за развитие на туризма (Иновации в туризма)

 

№ 2008-1-BG1-LEO01-00307

10.07.2008 г. -10.07.2009 г.

Леонардо да Винчи

 

 

-Висше училище „Международен колеж“-координатор;

-Професионална гимназия по туризъм „Проф д-р Асен Златаров“, гр. Варна;

-Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“, гр. Добрич;

Institut fuer lebenslanges Lernen in Europa, Германия;

STEP, Испания.

 

Проектът иновации в туризма е насочен към изграждането на практически умения за обслужване и маркетинг на туристически продукти с помощта на технологични иновации в рамките на общото икономическо пространство на Европейския съюз. Той надгражда и допълва теоретичните умения, които учениците придобиват в рамките на професионалното си обучение съгласно програмите на МОН в България.

В резултат на проекта ползвателите придобиха практически знания и умения за използване на технологични иновации за подобряване на обслужването и маркетинг в туризма, развиха комуникативност и умения за работа в интеркултурна среда, подобриха езиковите компетенции и развиха стремеж към професионално усъвършенстване и учене през целия живот. Наблюдаващите преподаватели разработиха и създадоха Сборник с казуси върху реално наблюдавани ситуации с ползвателите описани по време на практиката, който да се използва в българските училища за обучение по туризъм в интеркултурна среда и с оглед да се мултиплицират резултатите от проекта.

Основно предимство на проекта е, че бе съвместна инициатива на три образователни институции, коeто създаде устойчиви професионални връзки между учениците и преподавателите на регионално ниво и тества пилотна система за признаване на кредити между средно и висше образование.

 

LEARN TO CLICK ON YOUR FUTURE

 

№2010-1-RO1-COM06-06903 4

01.08.2010г.-31.07.2012 г.

 

Коменски

 

-Grup scolar eremia grigorescu, Румъния-  координатор;

– Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“, гр. Добрич;

Mithat Topal Ilkogretim Okulu, Турция;

Escola Secundaria de Castro Daire, Португалия;

Srednja Ekonomsko-proslovna sola koper, Словения.

 

Целта на проекта бе да се създаде образователен модел във всяка от участващите страни, който да осигури подходящ набор от стратегии за преподаване и учене на чужди езици, които да се използват с учениците от средното образование. Моделът включва различни начини за използване на компютър в часовете по чужд език за създаване на нови иновационни стратегии за обучение, основани на нуждите и опита на всеки партньор. За да дадем на нашите ученици всяка възможност да завършат образованието си и така да увеличат шансовете си за успех в бъдещата си кариера, ние трябва да ги подготвим да станат успешни индивидуални обучаеми. Ето защо, чрез дейностите на това партньорство бе поставен акцент върху учебния процес чрез различни обучения за усвояване на стратегии, основани на ИКТ технологии и индивидуално обучение.

Чрез проекта се предостави възможност на учениците и училищните общности да научат повече за страните и културите на другите, както и да насърчат обмена и диалога чрез използването на различни комуникационни системи и развитието на ИКТ умения. Той е приобщаващ, с цел да се включат всички ученици, служители и членове на по-широката училищна общност. Проектът насърчава развитието на сътрудничество и други социални умения за всички участници и споделяне на добри практики в преподаването и ученето.

 

ECOTOURISM TRAINING CONCEPT

 

№ 2012-1-ES1-LE004-51542 6

01.08.2012 г.-31.07.2014 г.                             

 

Леонардо да Винчи

-IES Monastil, Испания-координатор

-Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“, гр. Добрич

-Biolea, Гърция;

-Selby College, Великобритания;

-Casal De Cucchi, Италия;

-VVKSO/Institute Provincial d’Enseignement Secondaire, Белгия;

-Regional Directorate of Education of Thessaly, Гърция;

 

Основната цел на проекта беше партньорите от България, Испания, Белгия, Гърция, Великобритания, Турция и Италия да работят съвместно по темите за образование, свързано с околната среда, както и устойчивия туризъм. Цялостното изпълнение на проекта се мотивира от положената от Европейската комисия цел за проактивно сътрудничество между  туристически  фирми, дестинации  и  власти.  Интересът  към  туризма  в  селските региони  и  нарастващата  осведоменост  относно  екологичните  проблеми обуславят нуждата от  придобиването на образование в тази сфера. Преподавателите  и  образователните  институции  следва  да подобрят  знанията  и  уменията, за да отговорят на нуждите на растящия бизнес в сферата на агро-туризма и устойчивия  туризъм.  Поради  това  се  налага  обновяване  или  интегриране  на  нови  или съществуващи учебни модули. Сред целите бе заложено и подобряване и обновяване на съществуващите учебни програми.

Постижения:

• Изучаване на нуждите в областта на устойчивото развитие в туризма и екологичното обучение;

• Създаване  на  нов  обучителен  профил  чрез  прозрачност  и  равнопоставеност на учебни единици от различни европейски райони;

• Приложение на системата за трансфер на кредити ECVET на база резултатите от ученето, заложени в програмата;

• Подобряване на ключовите компетенции чрез обучителния подход;

•Изучаване  на  екологичното  влияние  и  културните  различия  чрез  множество учебни ресурси;

• Събиране  на  казуси  от  различни  дестинации,  организации  и  публични  структури, работещи в сферата на туризма;

• Изграждане  на  онлайн  мрежа  от  заинтересовани  страни,  по  въпросите  за  осигуряването на устойчивост на туризма в ЕС.

 

OPTION VARIETY FOR ENTREPRENEURSHIP

 

№ 2013-1-ES1-COM06-73581 5

01.08.2013 г. 31.07.2015 г.

Коменски

-IES LA GRANJA, Испания- координатор;

-Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“, гр. Добрич;

-BIRZU RAJONO PABIRZES PAGRINDINE MOKYKLA, Литва;

-COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA, Румъния;

-DARICA ANADOLU SAGLIK MESLEK LISESI-Турция.

 

Партньорството ни беше съсредоточено върху проблемите на безработицата, главно сред младите хора и свързаните с тях въпроси: пазара на труда, професионалното образование, професионалните умения и компетенции, бизнес идеите. С помощта на този проект се опитахме основно да разгледаме причините за младежката безработица и да намерим решения за нея, като същевременно дадем на учениците различни поводи да научат как да поемат отговорност за собственото си бъдеще и по този начин да се подготвят за професионалния си живот.

Тъй като имаше сътрудничество между училища от 5 различни държави, имахме възможност да се запознаем с днешните предимства и недостатъци в света на бизнеса. Разбира се, нашата основна цел беше да постигнем отношение на предприемачеството сред учениците, защото това може да бъде ключ към успеха в живота.

Цели на партньорството:

·        –даване възможност на младите хора за ефективно трансформиране на техните умения и предпочитания към бъдещата им трудова заетост;

·     –създаване на мрежа между участниците, която ще помогне на бъдещата им работа и ще улесни бъдещото им сътрудничество и дейности;

·        разширяване на познанията на учениците в областта на икономиката и бизнес въпросите;

·         –възможност за обмен на идеи с ученици от други страни;

·         -формиране на нагласа за готовност за използване на английски език като средство за учене и комуникация, което да мотивира учениците да се изучат чужди езици;

·        –формиране на нагласи за откритост, любопитство, толерантност и зачитане на правото да бъдеш различен;

·         –подобряване на способността да се използват различни източници на информация и съвременни технологии и работа в екип.