ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ЕРАЗЪМ+ ПРОЕКТ:

Всеки желаещ да се включи в мобилност в рамките на проект SAVE THE FUTURE NOT ONLY TODAY може да го направи като попълни комплект от документи по образци и го предаде на хартиен носител в дирекцията в периода 12-23 ноември 2018.

Комплектът с документи включва:
– Заявление за участие до директора;
– CV;
– Мотивационно писмо с аргументация защо искам да участвам в мобилността/проекта и с кои свои качества и умения мога да допринеса за успешното реализиране на проекта;
-Справка от класния ръководител за среден успех, наложени санкции и наказания и брой отсъствия от предходната година и към датата на кандидатстване и удостоверение от учителя по английски за ниво на владеене на езика;
– Декларация за съгласие на родител за участие в мобилност по проекта;
– Приложения: копия от грамоти, сертификати, награди, снимки и други, които да подкрепят Вашата кандидатура.

Всички кандидати, които отговарят на изискванията ще бъдат поканени на интервю, на което независима комисия ще определи кои ученици ще се включат в проекта.
Класирането на учениците ще се извършва по низходящ ред до запълване на определената бройка (12) като се предвидят и до максимум 4 резерви.
В случай че, селектиран кандидат наруши някои от критериите за подбор в рамките на проекта, на база на които е бил избран, комисията има право да замени кандидата със следващия в списъка с резервите.
Участниците във всяка мобилност ще бъдат определени, според реда на класиране в протокола от селекцията.
За първата мобилност учениците от 12 клас са с предимство.
Ако някой от одобрените кандидати не може да участва в мобилността, поради непредвидени обстоятелства, той остава за следващата мобилност (като последна възможност за него). Неговото място се заема от следващия в списъка.

КРИТЕРИИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА КАНДИДАТИ:

– Ниво на владеене на английски език (минимум B1)- максимум 20 точки
– Мотивация за участие в мобилността- максимум 20 точки
– Покрито минимално изискване за среден успех от предходната учебна година и текущ успех към момента на кандидатстване (минимум Много добър 5.00) – максимум 20 точки
– Липса на наказания и отсъствия от предходната учебна година и към момента на кандидатстване- максимум 20 точки
– Активно участие на кандидатите в събития, извънкласни и извънучилищни мероприятия за издигането на престижа на училището-максимум 10 точки
– Готовност за съдействие/участие в проекта през целия период, както по време на мобилността, така и във всички дейности по популяризиране на резултатите -максимум 10 точки