Процедура за кандидатстване в международен проект за изграждане на личен бранд

ОТКРИВАМЕ ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ +.
Всеки желаещ да се включи в мобилност в рамките на проект BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH PERSONAL BRANDING може да го направи като попълни комплект от документи по образци и го предаде на хартиен носител в дирекцията до 25 октомври 2019 г.
Комплектът с документи включва:
Заявление за участие до директора;
Мотивационно писмо с аргументация защо искам да участвам в мобилността/проекта и с кои свои качества и умения мога да допринеса за успешното реализиране на проекта;
Справка от класния ръководител за среден успех, наложени санкции и наказания и брой отсъствия от предходната година и към датата на кандидатстване и удостоверение от учителя по английски за ниво на владеене на езика;
Декларация за съгласие на родител за участие в мобилност по проекта;
Приложения: копия от грамоти, сертификати, награди, снимки и други, които да подкрепят Вашата кандидатура.
Всички кандидати, подали пълен комплект от документи ще бъдат поканени на интервю, на което независима комисия ще определи кои ученици ще се включат в проекта.
Класирането на учениците ще се извършва по низходящ ред до запълване на определената бройка (12) като се предвидят и до максимум 4 резерви.
В случай че, селектиран кандидат наруши някои от критериите за подбор в рамките на проекта, на база на които е бил избран, комисията има право да замени кандидата със следващия в списъка с резервите.
Участниците във всяка мобилност ще бъдат определени, според реда на класиране в протокола от селекцията.
Всеки един от учениците на Гимназията може да кандидатства, но с предимство ще бъдат учениците, които до момента не са участвали в мобилности по Еразъм + проекти на училището.
Ако някой от одобрените кандидати не може да участва в мобилността, поради непредвидени обстоятелства, той остава за следващата мобилност (като последна възможност за него). Неговото място се заема от следващия в списъка.
Заповядайте на информационната среща днес от 14:40 ч. в зала 205, за да получите повече информация за начина за кандидатстване и критериите за селекция.
Прилагаме комплект с документи за кандидатстване.