Учители от четири държави разработват платформа за взаимодействие между семейства, участващи в мобилности за обмен

През тази седмица, на 25 май се проведе тренинг на учители от Гимназия „Райко Цончев“ на тема: „Ефективна комуникация“.  Инициативата е част от дейностите по проект на програма Еразъм + Мрежа Семейство-Училище (Family-School Network, 2020-1-IT02-KA201-079822), който стартира през 2020 година. Целта на обучението бе да се подобрят уменията за комуникация между различните заинтересовани страни в рамките на проекта (ученици, родители, учители и партньори.). За да предадат наученото на своите колеги в ролята на фасилитатори на тренинга встъпиха двама учители от Гимназията, които в началото на месец май взеха участие в онлайн обучение по темата, водено от координатора на проекта.

В него си партнират шест институции от четири държави, сред които: Италия, Словакия, Северна Ирландия и България.

Family-School Network е разработен от схващането за необходимостта да се разшири аудиторията на потребителите на Еразъм+, чрез разширяване на мрежата от семейства, приемащи ученици по време на тяхната мобилност в Европа. Основната цел е да се подготвят инструменти и програми за по-голямо включване в европейските проекти за мобилност. Ще бъдат положени и специални усилия за подпомагане на участието на ученици от социално-икономическo неравностойно положение, по-конкретно на тези, които идват от мигрантски произход.

Това е първи проект за Гимназия „Райко Цончев“, като партньор по Ключова дейност КА201. Характерно за проектите по тази дейност е създаването на интелектуален продукт. Разработените материали по време на тренинга са част от първия интелектуален продукт „Модули за  обучение на учители“ , който се изразява в специфично методологично обучение на учители за развиване на умения за диалог със семействата на учениците за насърчаване обмена по Еразъм+.

                       Вторият интелектуален продукт се състои в създаване на дигитална платформа за взаимодействие на семействата, чиито деца участват в мобилности за обмен по програмата.

„Инструменти за емоционална комуникация“ е третият планиран продукт, който се изразява в създаването на видео-разкази от участниците по време на мобилностите.