Ръководство

Д-р Маргарита Христова

директор на ЧПГ „Райко Цончев“

Маргарита Христова е доктор по методика на литературното обучение от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, магистър специалност „Българска филология“ и бакалавър по „Журналистика“.  Преподава български език и литература, изобразително изкуство, етикет и ценности. Гост лектор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. От 2005 година води десетки обучителни семинари за учители по БЕЛ от цялата страна. 

Автор е на цялостна методическа система за преподаване на български език и литература в гимназиалната степен на средните училище. Участник в международни конференции по теми, свързани с образованието и методиката на обучението. 

Носител на редица отличия от Министерството на образованието, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Община град Добрич.

маг. Дияна Вълчанова

заместник-директор

Дияна Вълчанова е част от ръководния екип на Гимназия „Райко Цончев“ от  октомври 2021 година. Бакалавър по “География и история”, с педагогическа правоспособност от Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”,  магистър по “Регионално развитие” и „Управление на образованието“.

Предишният й опит е свързан с управление и изпълнение на различни проекти с сферата на образованието и младежта. 

Към момента отговаря за организирането на квалификационната дейност на педагогическия персонал в училище,  в тясно сътрудничество  с Департамент за модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт. Координира и контролира учебния процес и спазването на нормативните изисквания в системата на училищното образование и създаване на условия за пълноценно и оптимално функциониране на дейностите в училището.

маг. Севинч Ибрямова

административен сътрудник

Севинч Ибрямова е завършила бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по Български език и история” в Русенски университет „Ангел Кънчев” и придобила магистър по специалност ,,Публична администрация” в Шуменски университет ,,Епископ Константин Преславски”.

Професионалният ѝ опит е натрупан по време на работата ѝ като учител по БЕЛ в СОУ “Дора Габе”-гр. Добрич, младши експерт в Областна администрация – гр. Добрич и административен сътрудник в ЧПГ “Райко Цончев”. Притежава отлични организационни качества, както и умения да планира, приоритизира и реализира различни по сложност административни дейности.