Ръководство

Д-р Маргарита Христова

директор на ЧПГ „Райко Цончев“

Маргарита Христова е доктор по методика на литературното обучение от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, магистър специалност „Българска филология“ и бакалавър по „Журналистика“.  Преподава български език и литература, изобразително изкуство, етикет и ценности. Гост лектор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. От 2005 година води десетки обучителни семинари за учители по БЕЛ от цялата страна. Автор е на цялостна методическа система за преподаване на български език и литература в гимназиалната степен на средните училище. Участник в международни конференции по теми, свързани с образованието и методиката на обучението. Носител на редица отличия от Министерството на образованието, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Община град Добрич.

маг. Силвия Колева

заместник-директор

Силвия Колева е част от ръководния екип на Гимназия „Райко Цончев“ от 2015 година. Преподава по предмети с бизнес насоченост на български и английски език.

Бакалавър по „Бизнес науки“ от University of Liverpool, магистър по „Управление на образованието“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Опитът й е в организирането на квалификационната дейност на педагогическия персонал в училище, благодарение на изграденото тясно сътрудничество на Гимназията с Департамент за модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт. Координира национални и международни проекти в сферата на училищното образование и изграждането на международния облик на училището. Организира лагери за млади предприемачи и множество други инициативи и състезания за ученици. Притежава IV Професионално-квалификационна степен. Носител на грамота за принос в образованието от Община гр. Добрич.

маг. Севинч Ибрямова

административен сътрудник

Севинч Ибрямова е завършила бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по Български език и история” в Русенски университет „Ангел Кънчев” и придобила магистър по специалност ,,Публична администрация” в Шуменски университет ,,Епископ Константин Преславски”.

Професионалният ѝ опит е натрупан по време на работата ѝ като учител по БЕЛ в СОУ “Дора Габе”-гр. Добрич, младши експерт в Областна администрация – гр. Добрич и административен сътрудник в ЧПГ “Райко Цончев”. Притежава отлични организационни качества, както и умения да планира, приоритизира и реализира различни по сложност административни дейности.