Сътрудничество с Институт за модерно образование към Висше училище по мениджмънт

Сътрудничеството на Гимназия „Райко Цончев“ с Институт за модерно образование към Висше училище по мениджмънт се изразява в две основни насоки.

1. Институтът за модерно образование оказва методологическа, иновативно-организационна и методическа подкрепа на развитието на гимназията.

Организира практикуми и форуми на иновативните учители за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в ЧПГ „Райко Цончев“; създава модерна визия и съдържание на образователните форми за продължаващо образование; подпомага изграждането на професионален имидж на младите учители, осигурява  придобиване на професионално-квалификационни степени на педагогическите специалисти.

Организира педагогически форуми за иновации, за да стимулира публикационната активност и научното развитие на педагозите от Гимназията.

2. Гимназия „Райко Цончев“, като партньор на Института създава творческо образователно пространство  за практическата подготовка на стажант-учителите, които се обучават за придобиване на професионална квалификация „учител“.

Стажант-учителите (студенти) осъществяват текущата си педагогическа практика  под грижата и непосредственото ръководство на учители-наставници от Гимназията,  където се организират и провеждат разнообразни педагогически ситуации – от интерактивни синкретични уроци чрез екипно и кооперирано преподаване до провеждане на ученическо-студентско-родителско-учителски събития от взаимен интерес за интелигентен растеж.

Работата между стажанти и наставници е взаимно полезна. Наставниците  съдействат за практическата подготовка на студентите на високо равнище,  за изграждане на висока мотивация и бърза адаптация към учителската професия. Стажантите поддържат наставниците с теоретични новости в сферата на педагогиката, дидактиката, психологията на общуването и приобщаващото образование.

Стажантската практика създава условия обучението от лекционните зали за студентите да се трансформира лесно в реална образователна дейност и среда, където те прилагат своите нови компетентности. Така партньорството създава комплексни професионални знания и социални умения за професионален живот и личен просперитет.

Не са открити публикации.