Мисия

Нашата мисия е изграждане на динамични личности, способни да променят себе си и света около тях. Стремим се към осигуряване на среда и организация на учебния процес, чрез които всеки ученик да се обучава на максимума на своите възможности. Иновацията гарантира оптимални резултати, разбирани като индивидуален напредък. Тази цел се базира на идеята за диверсификация на учебната програма в различни образователни маршрути, по които учениците се насочват (реферират) в резултат на начална диагностика. Крайната цел е качествено образование за всеки ученик – селекция на ученици с големи интелектуални възможност и подкрепа на ученици със затруднения.

Нашата визия

В изменчивия и несигурен свят, в който живеем, образованието трябва да гарантира сигурност, като подпомага индивидите да развият гъвкавост, стремеж към самообучение, умения за разглеждане на събитията в по-широка комплексна перспектива, критическо мислене и творческо решаване на проблеми. Като най-важна цел на обучението приемаме подготвянето на младите хора като граждани и като личности. А това в съвременния контекст означава да познават себе си като потенциал и да са инициативни в използването му за собствени и обществени цели.

Екипът на ЧПГ „Райки Цончев“ създава своеобразна образователна лаборатория, която има за цел да докаже, че има ефективни начини за изграждане на личности от нов тип с високи знания и морал, гражданска позиция и социална чувствителност.

Базирайки обучението на ясни емпирични основи, където водещите принципи са академичната и психологична диагностика, целевите учебни стандарти и  съответно прецизирането на учебното съдържание и динамика на прилаганите методи, си поставяме за цел да изградим високи морални качества на нашите ученици, креативност и ефективност чрез нови подходи в управлението на училището, организацията на учебния процес и учебното съдържание.