Маршрутизация

Маршрутизация по Английски език

            Обучението по АЕ в Частна профилирана гимназия „Райко Цончев“ е съобразено както с индивидуалните потребности на веки ученик, така и с нивото на знанията и уменията му.  

            Различните нива на компетенции се брандират според Европейската езикова рамка.

За всеки учебен бранд се залагат стандарти, които да се покрият в края на всеки обучителен период – учебна година, учебен срок. Брандирането и маршрутирането на обучението по английски език се осъществява на  основата на диагностичен процес, който е корелиран с Общата европейска езикова рамка – А1, А2, А2(+), В1, В1 (+), В2, С1, С2.

В последствие стандартите се актуализират в изпитни и оценъчни практики: тестове, проекти, устни събеседвания, интервюта. Текущата резултати се въвеждат в интерактивна система за оценка на ученика под формата на точки, които дават в процентно съдържание успеваемостта на учениците в текущ и финален аспект. След това резултатите се преобразуват в оценки от българската образователна система.

Учениците се насочват (реферират) в съответните образователни маршрути в следната процесуалнапоследователност:

  • начална диагностика
  • обучителен процес в комбинация с текущ контрол
  • диагностика в края на обучителния период (срок, година)
  • рефериране в ново ниво при постигнати отлични резултати и при желание на ученика
  • повтаряне на процеса на новото ниво

Връзката между обучителните маршрути е динамична. Т.е. при постигане на резултати над 90% и при желание ученикът може да премине в по-висок образователен маршрут. При недостигане на 50% от учебните резултати се назначават оздравителни компенсаторни учебни дейности – извънкласни, междусрочни, летни. Ако пак не може да достигне необходимия резултат, Училищният борд го насочва към алтернативен учебен бранд.

        Учениците се позиционират в съответния образователен маршрут съгласно резултатите, показани  при проверката на езиковите умения: слушане, говорене, четене, писане. За диагностика се използват стандартизирани тестове и процедури, утвърдени от европейки образователни издателства и институции, като Pearson, Oxford, Express Publishing. 

  1-ви маршрут (базисен) с хорариум 36 уч. седмици x 18 = 648 уч. часа: А1 –А2-А2(+)-В1

2-ри маршрут с хорариум 36 уч. седмици x 18 = 648 уч. часа: А2 –А2 (+) – В1

3-ти маршрут (напреднали) 36 уч. седмици x 18 = 648 уч. часа: В1 – В1 (+) – В2

        От ресурсна гледна точка се залага не на един учебник, а по скоро на комплекс от такива, интерактивни дидактични материали, интернет ресурси, при условие, че са утвърдени в практиката за постигане на целевите стандарти.

Не са открити публикации.