Ние и светът

Изучава се в 10. клас

Заниманията по предмета НИЕ И СВЕТЪТ са проекция на гражданското и интеркултурното образование и целят формирането на национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие, от една страна, и от друга – придобиването на ясни ориентири в глобалния съвременен свят, предполагащ интензивен междукултурен диалог.

            Чрез обучението е заложено постигането на културна осъзнатост, както и развитието на граждански, когнитивни, творчески и други компетентности у ученика в контекста на задължителните ключови компетентности за учене през целия живот, съобразно Европейската референтна рамка. В хода на учебната работа се развиват уменията за дискутиране, работа по проекти, работа в екип, съобразяване с мнението на другите, стимулират се креативно поведение и интересът към миналото и съвременните глобални проблеми.

            Учебната програма е структурирана според изискванията и представя ключовите компетентности, които се развиват чрез обучението по предмета НИЕ и СВЕТЪТ – социокултурни и познавателни и функционални компетентности. Очакваните резултати от обучението – знания и умения – са формулирани като стандарти, които задължително се предоставят на учениците в подходяща форма.

            Учебното съдържание е представено в ДВА ОСНОВНИ РАЗДЕЛА – Национална идентичност и Междукултурни отношения.