Профил Предприемачески

В този профил учениците придобиват знания да управляват малък бизнес или да развият собствен такъв. Акцентът се поставя върху осъществими идеи за продукти/услуги, процедури за проучване и финансиране на бизнеса, маркетингови стратегии, както и достъп до ресурси за стартиране на бизнес. Учениците се сдобиват с познание как да разработят бизнес план и да направят оценка на изискванията за основаване на бизнес. Тази специалност цели да формира предприемаческа култура у учениците.

Обучението предоставя възможност за придобиване на основни знания и умения във връзка с предприемачеството, чрез изпълнение на практически задачи и проекти.

Срок на обучение 5 години

С интензивно изучаване на английски език в 8. клас

Профилиращи предмети:

Предприемачество

География и икономика

Английски език