Профил Софтуерни и хардуерни науки

Профилът подготвя специалисти за IT-сектора – най-бързо развиващия се и най-високо платения сегмент от пазара на труда. Специалистите в сферата на високите технологии намират реализация лесно и са високо ценени от всички работодатели, независимо от сферата на дейност.

Обучението по профила осигурява качествена подготовка не само в сферата на информатиката и информационните технологии, но също така и по английски език и математика. Профилираното обучение е гаранция за успешно представяне на НВО по дигитални компетентности в края на първи гимназиален етап и получаване на сертификат.

Завършилите профила ще придобият умения в областите: програмни езици, графичен дизайн, компютърни анимации, художествени оформления, предпечатна подготовка, изготвяне на рекламни материали.

Срок на обучение 5 години

С интензивно изучаване на английски език в 8. клас

Профилиращи предмети:

Информатика

Информационни технологии

Английски език