Програма за формиране на критическо и концептуално мислене

Фактът, че ерата на концепциите сменя ерата на информационните технологии, поставя пред образователните институции и педагогическите специалисти предизвикателството да създават образователна среда, в която обучаваните да развиват способност за концептуално мислене.

Новите очаквания от образованието в световен мащаб са свързани с подготвянето на индивидите най-вече като граждани. Това означава да имат съзнание за собствената си идентичност, да познават себе си като потенциал и да са инициативни в използването му за собствени и обществени цели. Затова важни акценти в тази програма са самопознанието и познанието за света. Познаването на света предполага развити инстинкти и знания за неговото правилно функциониране и всяко едно отклонение, внасящо дисбаланс в тази функция, е сигнал за наличие на проблем. Фокусът на програмата за иновативно училище е тя да зачене и развие в учениците сетива за откриване на проблемите. Умението за тяхното разрешаване е най-ярката характеристика на ефективното училище.  

Изхождаме от презумпцията, че ефективно е онова училище, което изпълнява своята ясно осъзната мисия, чиято проекция са конкретните цели. Тяхното реализиране се осъществява чрез проекти, идеи (концепции), продукти и услуги. Те, от своя страна, са прекият резултат от учебната дейност, която, убедени сме, трябва да се базира на ученето чрез разрешаването на проблеми.

            Развитието на концептуално мислене е функция на критическото мислене и в тази връзка реализирането на програмата предполага дейности за формиране критическото мислене – търсене на смисъла на нещата; разбиране на света, себе си, околните; преценка какво да се прави и в какво да се вярва.