Етикет и ценности

Изучава се в 8. клас

Обучението по етикет и ценности е свързано с актуалните образователни тенденции и е насочено към знания, умения, отношения, които формират активни личности с изградени социални умения. Предметът е част от иновативната програма по самомениджмънт на ЧПГ “Райко Цончев”.

            Дейностите от учебната програма са синхронизирани с тези от програмите по български език и литература, музика, изобразително изкуство, философия. Заниманията са насочени към овладяване на базисни знания и умения, свързани със междуличностните отношения и поведението на индивида в обществото. Заложено е развитието на когнитивни, социални, творчески и други компетентности у ученика, в контекста на задължителните ключови компетентности за учене през целия живот, съобразно Европейската референтна рамка. В хода на учебната работа се развиват уменията за работа в екип, съобразяване с мнението на другите, стимулират се креативно поведение и интерес към начините за търсене, съхранение и разпространение на информация.

            Учебната програма е структурирана според изискванията и представя ключовите компетентности, които се развиват чрез обучението по предмета Етикет и ценности – социокултурни и комуникативни компетентности. Очакваните резултати от обучението – знания и умения – са формулирани като стандарти, които задължително се предоставят на учениците в подходяща форма.

            Овладяването на умения като приоритет се проявява в предвиденото съотношение между броя на часовете за нови знания и този за практически дейности. Формулираните цели на обучението предполагат прилагането на интерактивни методи на преподаване и последователно възлагане на индивидуални и групови задания.

Очакваните резултати от едногодишният период на обучение по предмета Етикет и ценности са придобиването на социокултурни и комуникативни компетентности, представени като поредица от стандарти (очаквани резултати на ниво учебна програма).