CALABRIA ARCHITECTURAL AND NATURAL HERITAGE

Antiquarium Leucopetra, traces of a distant past

The Antiquarium Leucopetra, located inside the renovated Guardia di Finanza building in Lazzaro, houses all the archaeological artefacts found in the area of the Municipality of Motta San Giovanni.

Antiquarium Leucopetra, разположен в реновираната сграда на Guardia di Finanza в Lazzaro, съхранява всички археологически артефакти, открити в района на община Motta San Giovanni.

Heros of eternal beauty

The modern history of the Bronzes begins on August 16th, 1972, when, after an episode that has had implications that have not yet been completely clarified, two bronze statues were found, apparently without any modern findings in the surrounding area, at the site of the Porto Forticchio di Riace

Съвременната история на бронзовете започва на 16 август 1972 г., когато след епизод, който има последици, които все още не са напълно изяснени, две бронзови статуи са открити, очевидно без никакви съвременни находки в околността, на мястото на Порто Фортикио ди Риаче

History of Reggio from its foundation to the Hellenistic Age

The origin of Reggio Calabria dates back thousands of years: ancient historians tell us that a great-grandson of Noah, Ashkenaz, founded it in 2000 BCE. He later gave his name to the whole region and this ancient heritage lives on in the historical memory of the city, in the street name Via Aschenez […]

Произходът на Реджо Калабрия датира от хиляди години: древните историци ни казват, че правнук на Ной, Ашкеназ, го основава през 2000 г. пр.н.е. По-късно той дава името си на целия регион и това древно наследство живее в историческата памет на града, в името на улицата Via Aschenez […]

History seen from above

In the towns of Pentimele, Catona, Arghillà, and Piani Matiniti, on the rised hills behind Reggio, there are extraordinary works of Military engineering, forts from the Umbertine age that were built between 1884 and 1890 at the request of King Umberto I of Savoy. Southern Italy

В градовете Пентимеле, Катона, Аргила и Пиани Матинити, на издигнатите хълмове зад Реджо, има необикновени произведения на военното инженерство, крепости от епохата на Умбертин, които са построени между 1884 и 1890 г. по молба на крал Умберто I Савойски . Южна Италия

The Archaeological Park of Taureani

The Taureani Park occupies the area where the Bruttian city of Taurania was once located, in the region of Palmi. It is a vast, green area of extraordinary beauty, which presents the artefacts from ancient settlements that have followed since the second

Паркът Тауреани заема района, където някога се е намирал брутският град Таурания, в района на Палми. Това е обширна, зелена площ с изключителна красота, която представя артефактите от древни селища, последвали от втората

The Greek walls

Walking along the Falcomatà waterfront, at Piazza Camagna, you will come across Reggio’s largest stretch of Hellenistic walls, enclosed by wrought-iron gate. Although they are defined as “Greek” walls, they are in reality the product of the city wall circuit that over time has been restored in the following centuries.

Разхождайки се по крайбрежието на Falcomatà, на Piazza Camagna, ще се натъкнете на най-големия участък от елинистични стени в Реджо, ограден от порта от ковано желязо. Въпреки че се определят като „гръцки” стени, те в действителност са продукт на веригата на градската стена, която с течение на времето е била възстановена през следващите векове.

The hypogeum of Piazza Italia

The repeated excavations that were carried out between 2000 and 2005 in the south-eastern area of Piazza Italia have shone light on a site of considerable historical and archaeological interest, which shows that the area has always been at the centre of the city’s commercial activities

Многократните разкопки, извършени между 2000 и 2005 г. в югоизточната част на площад Италия, осветиха обект от значителен исторически и археологически интерес, което показва, че районът винаги е бил в центъра на търговските дейности на града

The mosaics of Casignana

Discovered in 1963, the villa in Casignana is the embodiment of the stylistic and architectural richness and the artistic refinement of the noble dwellings of the Hellenistic period. The mosaic floors, which suggest connections with stylistic features typical of Eastern Africa areas

Открита през 1963 г., вилата в Casignana е олицетворение на стилистичното и архитектурно богатство и художествената изтънченост на благородническите жилища от елинистичния период. Мозаечните подове, които предполагат връзки със стилистични характеристики, характерни за районите на Източна Африка

Art lives at MuSaBa

Hidden at the foot of the Aspromonte, the MuSaBa di Mammola is a museum park filled with contemporary art that is developed around the remains of an ancient 10th century monastic complex. Its unprecedented mix of ancient and modern art draws visitors into an immersive and sometimes surreal encounter.

Скрит в подножието на Аспромонте, MuSaBa di Mammola е парк-музей, изпълнен със съвременно изкуство, което е развито около останките на древен манастирски комплекс от 10-ти век. Неговата безпрецедентна смесица от древно и модерно изкуство привлича посетителите в потапяща и понякога сюрреалистична среща.

Bergamot Museum

The Museum of Bergamoto in Reggio Calabria takes you on an exciting journey through history, culture, and the traditions linked to the world’s most prized citrus and its countless uses.

Музеят на Бергамото в Реджо Калабрия ви отвежда на вълнуващо пътешествие през историята, културата и традициите, свързани с най-ценените цитрусови плодове в света и безбройните му приложения.

Piccolo Museo San Paolo

The Piccolo Museo San Paolo is located in the upper area of Reggio Calabria. It was founded in the 1970s by Francesco Gangemi, a parish priest at San Paolo della Rotonda. He was a cultured priest and a fine collector of works of art. He was a great connoisseur of ancient Greek and Latin culture

Piccolo Museo San Paolo се намира в горната част на Реджо Калабрия. Основан е през 70-те години на миналия век от Франческо Гангеми, енорийски свещеник в Сан Паоло дела Ротонда. Той беше културен свещеник и изискан колекционер на произведения на изкуството. Той беше голям познавач на древногръцката и латинската култура

The Museum of Medma

An immense stretch of olive trees that covers the area of the archaeological park of the ancient Magno-Greek city of Medma, in the region of Rosarno. The museum, which contains most of the artefacts found in this area that serve as silent witnesses of a millennial past, comes from this context.

Огромен участък от маслинови дървета, който покрива района на археологическия парк на древния магно-гръцки град Медма, в района на Росарно. Музеят, който съдържа повечето от артефактите, открити в тази област, които служат като мълчаливи свидетели на едно хилядолетно минало, идва от този контекст.

The Musical Instrument Museum

The Museum of Musical Instruments of Reggio Calabria was created to preserve, study, and enhance musical instruments from all over the world. An extraordinary collection of 800 specimens, catalogued in five families: idiophones, membranophones, aerophones, chordophones, and mechanical-electric,

Музеят на музикалните инструменти на Реджо Калабрия е създаден, за да съхранява, изучава и подобрява музикални инструменти от цял свят. Изключителна колекция от 800 екземпляра, каталогизирани в пет семейства: идиофони, мембранофони, аерофони, хордофони и механично-електрически.

The National Archaeological Museum of Locri

Inaugurated in 1971 under the name of “Antiquarium of Locri”, it was declared a national museum in 1998. Entirely dedicated to the ancient Greek city magno, the museum preserves the most important findings of the time, such as vases, pinakes, tools used in everyday life, architectural remains from t […]

Открит през 1971 г. под името „Антиквариум на Локри“, той е обявен за национален музей през 1998 г. Изцяло посветен на древногръцкия град магно, музеят съхранява най-важните находки от времето, като вази, пинаки, използвани инструменти в бита, архитектурни останки от […]