NAZILLI FEN LISESI, Turkey

Pamukkale-Hierapolis (Denizli)

The archaeological city of Hierapolis, which contains magnificent white travertines formed by calcium oxide-containing waters from the southern skirts of Çaldağı and remains from the late Hellenistic and early Christian periods, is one of the most striking centers that have survived from ancient times. 2 km from Denizli.

This area, which is located at a distance, is also famous for its healing waters, which are believed to be good for various ailments.

Археологическият град Йераполис, който съдържа великолепни бели травертини, образувани от съдържащи калциев оксид води от южните полите на Чалдаги и останки от късния елинистичен и раннохристиянски период, е един от най-забележителните центрове, оцелели от древни времена. На 2 км от Денизли. Тази местност е известна и с лечебните си води, за които се смята, че са полезни за различни заболявания.

Ancient city BC II. century, one of the kings of Pergamon I,. It is thought that it was founded by Eumenes and that it took its name from Heira, the wife of Telephos, the founder of Pergamon. According to ancient sources, the city, which is famous for metal and stone processing and woven fabrics, was the capital of the Phrygian region during the Great Constantine period, and became the Episcopal center during the Byzantine period.

Античен град пр.н.е. II. век, един от царете на Пергамон I. Смята се, че е основан от Евмен и че е получил името си от Хейра, съпругата на Телефос, основателя на Пергамон. Според древни източници, градът, който е известен с обработката на метал и камък и тъкани, е бил столица на Фригийската област през периода на Великия Константин, а през византийския период е станал епископски център. С тези характеристики районът е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство.

With these features, the area is included in the UNESCO World Heritage List.

Birgi Grand Mosque

Location: Aegean Region, İzmir

(Birgi Ulucamii), also called “Aydınoğlu Mehmet Bey Mosque”, is a historical mosque in Turkey.The mosque is in the Birgi town in Ödemiş ilçe (district) of İzmir Province.

Aydın was an Anatolian beylik ( principality ) in the 14th century in West Anatolia. Birgi, now a village was the capital of the beylik. The mosque was commissioned by Mehmet, the first ruler of the beylik.

Голямата джамия Бирги

Местоположение: Егейски регион, Измир (Birgi Ulucamii), наричана още „Джамията на Айдиноглу Мехмет бей“, е историческа джамия в Турция. Джамията се намира в град Бирги в окръг Одемиш (област) на провинция Измир.

Айдън е анадолски бейлик (княжество) през 14-ти век в Западна Анадола. Бирги, сега село беше столица на бейлика. Джамията е поръчана от Мехмет, първият владетел на бейлика.

Architecture

The mosque was built in 1312. It is an example of a typical Seljukid mosque. The most notable sections of the mosque are the fine woodworking mimbar which has no metallic nail [1] and the mihrab which is made of dark cyan marble.[2] The lion statue in the south eastern corner of the building is also interesting for statues are rare in Islamic architecture and this statue is a spolia from a Lydian building.

Mimbar gate theft

In 1993 the gate of the mimbar disappeared and it was discovered by a British tourist in British Museum. The Ministry of Culture and Tourism purchased the gate and in 1996 it returned to where it belongs.

Архитектура

Джамията е построена през 1312 г. Тя е пример за типична селджукидска джамия. Най-забележителните части на джамията са финият дървообработващ мимбар, който няма метален пирон [1] и михрабът, който е направен от тъмен циан мрамор.[2] Статуята на лъва в югоизточния ъгъл на сградата също е интересна, тъй като статуите са рядкост в ислямската архитектура и тази статуя е сполия от лидийска сграда.

Кражба на порта Мимбар

През 1993 г. портата на мимбара изчезва и е открита от британски турист в Британския музей. Министерството на културата и туризма закупува портата и през 1996 г. се връща на мястото, където й е мястото.

Birth of Dionysus, Nysa Ancient City Theatre Scene Reliefs. Dionysus is the god of wine, the inspirer of ritual madness and ecstasy, and a major figure of Greek mythology.

Раждането на Дионис, релефи на сцени от античен град Ниса. Дионис е богът на виното, вдъхновител на ритуалната лудост и екстаз и основна фигура в гръцката митология.

Nysa ancient city – Great Theatre, restored sculptures frieze 2 at scaena, south view

Античен град Ниса – Велик театър, реставриран фриз скулптури 2 при скена, изглед на юг

Ephesus

Location: Aegean Region, İzmir Category: Cultural

Located within what was once the estuary of the River Kaystros, Ephesus comprises successive Hellenistic and Roman settlements founded on new locations, which followed the coastline as it retreated westward. Excavations have revealed grand monuments of the Roman Imperial period including the Library of Celsus and the Great Theatre.

Разположен в рамките на това, което някога е било устието на река Кайстрос, Ефес включва последователни елинистични и римски селища, основани на нови места, които следват бреговата линия, докато тя се оттегля на запад. Разкопките са разкрили грандиозни паметници от периода на римската империя, включително Библиотеката на Целз и Големия театър.

Little remains of the famous Temple of Artemis, one of the “Seven Wonders of the World,” which drew pilgrims from all around the Mediterranean. Since the 5th century, the House of the Virgin Mary, a domed cruciform chapel seven kilometres from Ephesus, became a major place of Christian pilgrimage. The Ancient City of Ephesus is an outstanding example of a Roman port city, with sea channel and harbour basin.

Малко останки от известния храм на Артемида, едно от „Седемте чудеса на света“, което привличаше поклонници от цялото Средиземноморие. От 5-ти век Домът на Дева Мария, куполен кръстовиден параклис на седем километра от Ефес, се превръща в основно място на християнското поклонение. Древният град Ефес е изключителен пример за римски пристанищен град с морски канал и пристанищен басейн.

NYSA ANCIENT CITY

Nysa had a great importance in the Ancient Ages ,it was a kind of romantic looking double city was founded on both sides of area which was formed by strait around Tekkecikdere River on the south facing slope of Aydın Mountains.

Archaeological excavations in Nysa is carried out by Prof.Dr.Vedat İdil for Ankara University and The Ministry of Culture and Tourism and General Directorate of Monuments and Museums since 1990.Here are the ruins unearthed so far in this ancient city which has been arranging as the first Arkeopark of Turkey:

City Walls : The evidence of sur can be seen remained from Byzantine Era.

Gymnasium : This 70*165m large building remained from the period of Roman Empire where the young people in Nysa had intellectual and physical education.

Stadium : 44*192m.Stadium which was described as amphitheatrer by Strabo and was damaged due to the flood waters had a capaticy of 30.000 people.

АНТИЧЕН ГРАД НА НИСА

Ниса е имала голямо значение през древните векове, това е един вид романтично изглеждащ двоен град, основан от двете страни на района, образуван от протока около река Текеджикдере на южния склон на планината Айдън.

Археологическите разкопки в Ниса се извършват от проф. д-р Ведат Идил за университета в Анкара и Министерството на културата и туризма и Главна дирекция на паметниците и музеите от 1990 г. Ето разкопаните досега руини в този древен град, който се подрежда като първият Аркеопарк в Турция:

Градски стени: Доказателствата за сур могат да се видят, останали от византийската епоха.

Гимназия: Тази голяма сграда 70*165 м е останала от периода на Римската империя, където младите хора в Ниса са имали интелектуално и физическо възпитание.

Стадион: 44*192 м. Стадионът, който е описан като амфитеатър от Страбон и е повреден от наводненията, е с капацитет от 30 000 души.

Theatre : The well-preserved building was built during the Roman Imperial Age.The orchestra of 12000 seat-theatre was 27 m. diameter.There was a large pool below the movable scene of the theatre.It was filled with water during the demonstration that refleted the naval battle.The friezes of life of Dynosus the god of wine –growing and wine-making, which are on the platform of the scene are very important.Because these friezes which are in the Nysa theatre are the best-preserved ones in Turkey.

Library : This library is the best preserved ancient library in Turkey after the Celcus in Ephesus and that was built most likely during the 2 century and three-ply.Reading lounge area covers 13,40*14,80m.long.area.Manuscripts which are formed with rolls or tomes protected in the shelves made in niches.

Театър: Добре запазената сграда е построена през римската имперска епоха. Оркестърът на 12 000 места-театър е бил 27 м. диаметър. Под подвижната сцена на театъра имаше голям басейн. Беше пълен с вода по време на демонстрацията, отразяваща морската битка. Фризовете на живота на бога на винопроизводството и винопроизводството Динос, които се намират на платформата на сцената са много важни. Защото тези фризове, които са в театър Ниса, са най-добре запазените в Турция.

Библиотека : Тази библиотека е най-добре запазената древна библиотека в Турция след Целкус в Ефес и е построена най-вероятно през 2 век и е трипластова. се оформят с ролки или томове, защитени в рафтовете, направени в ниши.

 

Roman Baths : They are large building remains in the east of Nysa Ancient City.

Римски бани: Те са големи останки от сгради в източната част на древния град Ниса.

Ciudad-Antigua-Efeso-aydin-turquia-theatre

Древен-град-Ефес-айдин-Турция-театър