Популяризиране на резултатите от обучения по проект „Усвояване на компетентности за работа в бързо променяща се училищна среда“ , 2022-2-BG01-KA122-SCH-000097324

На 20 октомври 2023 в зала 202 на ЧПГ „Райко Цончев“, се проведе събитие за популяризиране на резултатите от проведените обучения, във връзка с изпълнението на проект „Усвояване на компетентности за работа в бързо променяща се училищна среда“ , 2022-2-BG01-KA122-SCH-000097324, финансиран от програма Еразъм +.

На събитието се включиха много колеги, както и външни гости представители на центрове за професионално обучение, местната администрация и неправителствения сектор.

Учителите, разказаха с подробности наученото и демонстрираха полезни информационни платформи и портали, свързани с изкуствения интелект, генериране на съдържание, подготовка на иновативни уроци и задачи и  не на последно място споделиха за прекрасните преживявания и обмяна на опит с други чуждестранни свои колеги.

Презентации от срещата могат да бъдат изтеглени от тук:

Презентация 1:

Презентация 2: