Автор: Администратор на гимназията

„България – образователни маршрути“

Безплатни туристически пътувания за ученици по Национална програма „България – образователни маршрути

Информираме Ви, че нашата гимназия ще участва в НП България – образователни маршрути, която включва петдневни безплатни туристически пътувания за учениците, възможности за социализация и общуване извън училище и семейната среда с цел получаване на трайно интегрирано знание и меки умения, подобряващо личностното развитие.

Периода на пътуването е от 10 юли до 14 юли 2023 г. по маршрут Добрич – Албена-Варна – Балчик – с. Оброчище –  град Добрич. Групата ще бъде настанена в хотел Орхидея или Магнолия в КК Албена. В него може да участват ученици от 8, 9, и 10  клас, през учебната 2022/2023 г. Общият брой учениците, които ще могат да се включат е 30, отговарящи на следните критерии:

 • Годишен успех над 4,50.
 • Ученикът да няма наложени административни санкции.
 • Ученикът да няма повече от 10 забележки, отразени в електронния дневник.
 • Ученикът да няма неплатени такси за обучения

Наборът от документи /Декларация от родител, Инструктаж и медицинска карта за пътуване/ следва да предадете на класния си ръководител или в дирекцията в срок до 26.06.2023 г.

Beautiful Romania – guide CreActive – BMS

 

Bucovina is the region of painted monasteries, warm people and delicious food,  a strong rural culture with unaltered traditions, original architecture and remarkable religious monuments. Bucovina can be called as well “the land beyond the forest”. If one starts a tour in Bucovina from the west, has to cross mountain passes and drive on winding montain roads . Even the name of the region suggests a forested land, as Bucovina can be translated as “the land of beeches ”.

Буковина е регионът на изрисуваните манастири, топли хора и вкусна храна, силна селска култура с непроменени традиции, оригинална архитектура и забележителни религиозни паметници. Буковина може да се нарече и „земята отвъд гората“. Ако човек започне обиколка в Буковина от запад, трябва да пресече планински проходи и да кара по криволичещи планински пътища. Дори името на региона подсказва гориста земя, тъй като Буковина може да се преведе като „земята на буковете“.

The best tours in Bucovina should include at least those elements:

What to see in Bucovina – Romania?

 1. Рисуваните манастири

Ако има нещо, което прави Буковина известна извън границите на Румъния, това са нейните рисувани църкви и манастири. Програмата на всеки тур в Буковина включва най-красивите изрисувани манастири. Построени през 15-ти и 16-ти век, изрисуваните манастири са необикновена смесица от готически и византийски елементи, чиято смесица води до оригинален стил: молдовския архитектурен стил. Ако имате време, предлагам да направите специална обиколка на всички изрисувани църкви в Буковина. Те са абсолютно зашеметяващи! Най-малко трябва да посетите манастирите Voronet, Moldovita и Sucevita, които несъмнено са най-красивите. Манастирът Voronet – който също е построен от Стефан Велики – е известен със своята зашеметяваща фреска на Страшния съд, изрисувана на западната фасада. Синята боя, която е преобладаващият цвят на църквата, като по чудо никога не е избелявала през последните 500 години.

1. The painted monasteries

If there is one thing that made Bucovina known outside the borders of Romania, that’s its painted churches and monasteries. Every tour in Bucovina includes the most beautiful painted monasteries in the program. Built in the 15th and 16th century, the painted monasteries are an extraordinary blend of gothic and Byzantine elements, whose mixture lead to an original style: the Moldovian architecture style. If you have time, I would suggest taking a dedicated tour of all the painted churches in Bucovina. They are absolutely stunning! But at the minimum, you should visit the monasteries of Voronet, Moldovita and Sucevita, which are undoubtedly the most beautiful ones. Voronet Monastery – which was also built by Stephan the Great – is famous for its stunning Last Judgment fresco, painted on the western façade. The blue paint, which is the predominant color of the church, has miraculously never faded, after 500 years.

2. Putna Monastery

Perhaps the most important monastery in Bucovina is Putna, located near the town of Radauti. This was one of the first monasteries built (1466) by Stephen the Great, the famous Moldavian ruler that Romanians hold so dear to their heart. Legend has it that Stephen chose the construction site by shooting an arrow at a nearby hill, and the building was erected on the ground where the arrow landed. Putna  it’s  the resting place of Stephen the Great. Both the monastery and its magnificent church are a gem! When visiting Putna, read the information at hand and try to appreciate what you see. It’s important to understand the historic moment during which this monastery was built.Behind the monastery there is a museum that houses a large collection of medieval objects and manuscripts, among which is the Holy Book that Stephen carried in battles. Stephen the Great ruled for 47 years and founded 44 churches and monasteries.

Манастирът Putna Може би най-важният манастир в Буковина е Putna, разположен близо до град Radauti. Това е един от първите манастири, построени (1466 г.) от Стефан Велики, известният молдовски владетел, който румънците държат толкова скъпо в сърцата си. Легендата разказва, че Стефан избрал мястото за строеж, като изстрелял стрела към близкия хълм, а сградата била издигната на земята, където паднала стрелата. Putna е мястото за почивка на Стефан Велики. И манастирът, и великолепната му църква са скъпоценност! Когато посещавате Putna, прочетете наличната информация и се опитайте да оцените това, което виждате. Важно е да разберем историческия момент, през който е построен този манастир. Зад манастира има музей, който съхранява голяма колекция от средновековни предмети и ръкописи, сред които е Свещената книга, която Стефан е носел в битки. Стефан Велики управлява 47 години и основава 44 църкви и манастири.

Естествен пейзаж. Ако сте любител на природата, наистина бихте харесали Буковина, регион с повече от 20 природни резервата и един национален парк. Планините доминират пейзажа на Буковина, планини, покрити с буйни гори, преплетени с поляни от диви цветя, които доминират пейзажа, докато се придвижваме надолу по височините. Някои от планинските села в Буковина са поне толкова живописни, колкото тези от Алпите. По-нагоре по пасищата, склоновете са осеяни с дървени колиби, които предлагат временен подслон на фермерите, обработващи сеното. Оградите, ограничаващи приличията, понякога са покрити с прясно окосена трева, подредена за по-бързо изсъхване. Селската архитектура в Буковина има своя специфика в Румъния. Верандите, вратите и дограмите, оградите и портите са добър пример за майсторството на строителите. Дървото е основният строителен елемент. Белите мазилки са обогатени с геометрични или флорални мотиви, взети от народната носия.

3. Natural scenery

If you are a nature lover, you would really like Bucovina, a region with more than 20 natural reservations and one national park. Mountains are dominating Bucovina’s landscape, the mountains covered by lush forests, intertwined with wildflower meadows, which are dominating the landscape as we move to lower altitudes. Some of the mountain villages in Bucovina are at least as picturesque as the ones from the Alps. Higher up on the pastures, wooden huts are dotting the slopes, offering temporary shelter for farmers working the hay. The fences delimiting the proprieties are sometimes covered by freshly mowed grass, stacked over for faster drying. The rural architecture in Bucovina has its own specificity in Romania. The porches, doors and window frames, fences and gates are a fine example of the builders’ craftsmanship. Wood is the main construction element. The white plasters are enriched with geometrical or floral motives, taken from the traditional costume.

4. Bicaz Gorge ( Cheile Bicazului)

If you like dramatic scenery and stone walls towering over narrow passes, this place is just for you! Cheile Bicazului are part of a natural reserve called Hāsmas National Park, which lays over 6,500 hectares. The road that goes through the gorges is like a tunnel carved in limestone rock, with sharp twists and turns that will make your heart stop!  The nearly vertical walls abound with vegetation that grows in odd places. Trees rising up from the rocky peaks, small waterfalls coming out from the cracks in the rock – this place is amazingly beautiful!

Дефилето Биказ (Cheile Bicazului). Ако харесвате драматични пейзажи и каменни стени, извисяващи се над тесни проходи, това място е точно за вас! Cheile Bicazului са част от природен резерват, наречен Национален парк Hāsmas, който се простира на над 6500 хектара. Пътят, който минава през клисурите е като тунел, издълбан във варовикова скала, с остри завои и завои, които ще накарат сърцето ви да спре! Почти вертикалните стени изобилстват от растителност, която расте на странни места. С дърветата, издигащи се от скалистите върхове и малките водопади, излизащи от пукнатините в скалите – това място е невероятно красиво!

5. Lacul Rosu (The Red Lake)

Another beautiful place to visit in  Bukovina region  is the Bicaz-Hāsmas National Park,  Lacul Rosu (the Red Lake). This natural dam was formed when one of the massifs near the Bicaz Gorges collapsed due to a big earthquake, and locked the river valley.

Before the rock cliff collapsed and the valley was invaded by water, this area used to be a forest. Therefore, the lake looks like a sunken forest – with broken tree trunks emerging from the water.

Its name comes from Pârâul Rosu (the Red Creek) , which crosses through red layers of iron oxide and hydroxide, giving the lake somewhat of a reddish color. If the weather is good, you can rent a boat and row around the lake.

Lacul Rosu (Червеното езеро). Друго красиво място за посещение в района на Буковина е националният парк Bicaz-Hāsmas, Lacul Rosu (Червеното езеро). Този естествен язовир се е образувал, когато един от масивите близо до проломите Bicaz се срути поради голямо земетресение и блокира долината на реката. Преди скалната маса да се срути и долината да бъде залята от вода, тази местност е била гора. Поради това езерото прилича на потънала гора – с изпочупени стволове, изплуващи от водата. Името му идва от Pârâul Rosu (Червеният поток), който пресича червени слоеве от железен оксид и хидроксид, придавайки на езерото донякъде червеникав цвят. Ако времето е хубаво, можете да наемете лодка и да гребете по водите на езерото.

Боядисани яйца. Румъния е страна, в която традицията за боядисване на яйца е съществен елемент от Великденските празници. Особено Буковина е регион, където боядисването на великденски яйца се е превърнало в народно изкуство. Това вероятно е причината в Буковина да открием 2 музея, намиращи се в селата Ciocanesti и Vama, посветени на боядисаните яйца. Процесът на боядисване на яйца изисква специални инструменти и техники, чието усвояване изисква време. Мотивите и символите са религиозни, геометрични или растителни, подобни на тези, които се виждат върху традиционната буковинска носия.

6. Painted eggs

Romania is a country where the tradition of dyeing the eggs is an essential element of the Easter celebrations. Bucovina especially is a region where Easter egg dyeing has become a folk art. This is the reason probably in Bucovina we can find 2 museums dedicated to the painted eggs, in villages Ciocanesti and Vama.

The process of dyeing the eggs requires special tools and techniques that need time to master. The motifs and symbols are religious, geometrical or vegetal, similar to the ones seen on the traditional Bucovinean costume.

7. The trout in lute

This is a smoked trout gently prepared using smoke from resinous wood. After is prepared, the smoked trout from Bucovina is packed in small bags made of fir tree branches, which is giving it an extra flavour. The bags look like a lute, or “cobza” as we call it in Romania, and it was used for easier transportation of the product. The smoked trout in lute was invented more than 50 years ago by a forest ranger in Bucovina, and since then it became a brand in the regional gastronomy.

Пъстърва в лютня. Това е пушена пъстърва, нежно приготвена с помощта на дим от смолисто дърво. След като се приготви, пушената пъстърва от Буковина се опакова в малки торбички от елхови клонки, което й придава допълнителен вкус. Чантите приличат на лютня или „кобза“, както се наричат в Румъния, и са служили за по-лесно транспортиране на продукта. Пушената пъстърва в лютня е изобретена преди повече от 50 години от горски рейнджър в Буковина и оттогава се превърнала в марка от регионалната гастрономия.

ЧПГТП “Райко Цончев” организира областен ученически конкурс на тема: „ВОЙНАТА – ПРЕКЪСНАТО ВРЕМЕ, МИРЪТ – ПРОМЕЖДУТЪК МЕЖДУ ДВЕ ВОЙНИ“

 ЧПГТП „Райко Цончев“  

организира областен ученически конкурс на тема:

          „ВОЙНАТА – ПРЕКЪСНАТО ВРЕМЕ, МИРЪТ – ПРОМЕЖДУТЪК МЕЖДУ ДВЕ ВОЙНИ“

със съдействието на:

 •  Висше училище по мениджмънт
 • Регионално управление  на образованието – Добрич
 • Регионална библиотека „ Дора Габе“ – Добрич
 • Художествена галерия – Добрич
 • Областен съвет на БЧК – Добрич

I.Общи положения:

Областният ученически конкурс „ВОЙНАТА – ПРЕКЪСНАТО ВРЕМЕ, МИРЪТ – ПРОМЕЖДУТЪК МЕЖДУ ДВЕ ВОЙНИ“ се организират от ЧПГТП „Райко Цончев“ – Добрич. Конкурсът се провеждат с любезното съдействие на Висше училище по мениджмънт, РБ „Дора Габе“ – Добрич, Художествена галерия – Добрич, Областен съвет на БЧК – Добрич,  РУО – Добрич.

В конкурса могат да участват ученици от гимназиален етап  на образование – VIIIXII клас. Един участник може да се включи само в една от категориите с една работа/творба.

Учениците разработват проекти под ръководството на научен ръководител или учител ментор. Форматът на проектите може да е:

 • Есе – философско, историческо или литературно
 • компютърна презентация
 • рисунка/постер.

Целта е да се осмислят категориите „война“ и „мир“, да се припомнят позабравени морални ценности и да се насърчат изследователските умения и творчески потенциал на учениците. Идеята на организаторите е чрез актуалната голяма тема за войната и мира да поставят поредица от конкретни въпроси, които да провокират критично мислене и формиране на адекватна гражданска и човешка позиция:

 • Оправдано ли е „опаковането“ на убийството и насилствената, безвременна смърт в социално приемливата опаковка на героичната смърт в името на Родината?
 • Какво се случва във времето на война и във времето на мир след войната?
 • Кой печели и кой (какво) губи от войната?
 • Времето на войната и времето на мира – кой движи часовника?
 • Разменените роли – женска перспектива на войната?
 • Културна памет за войната – трябва ли да унищожаваме паметници, свързани с военни конфликти?
 • Войната и мирът – как осмисляме непрекъснатите преходи между тези две форми на човешкото битие?
 • Присъщо ли е за човека да поставя граници и разделителни линии или той е най-лесното за манипулиране същество?
 1. II. Изисквания за оформяне и представяне на проектите:
 2. Заглавие, автор, училище, учител-ментор за есетата;
 3. При формат компютърна презентация – до 10 слайда (без встъпителен и финален). Да се спазват общоприетите норми за текст, изображения и др. изисквания за нея;
 4. Рисунките/постерите да са с размери 50/70 см. /посоченият размер е без паспарту/. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Задължително да са паспартирани.

ІІІ. Обхват и съдържание на проектите:

Работите на учениците да бъдат свързани с голямата тема на конкурса и/или с някои от конкретните въпроси към нея.

 1. Срок за изпращане на проектите:
 2. До 08 май 2023 г. – подаване на заявки за участие;
 3. До 31 май 2015 г. – изпращане на работите на email адрес: [email protected]

– рисунки/постери на адрес: гр. Добрич – 9300, ул. „България“ № 3, ЧПГТП „Райко Цончев“.

 1. Провеждане на заключителния етап на конкурса:
 2. Юни 2023 г. – жури, което включва 5 специалисти ще класира най-добрите есета, презентации и рисунки/постери (по 3 от всяка категория – общо 15 проекта);
 3. Избраните от журито рисунки ще участват в изложба, по време на Camp на финалистите, т. VI;
 4. До 09.06.2023 г. организаторите на конкурса ще обявят резултатите на сайта на ЧПГТП „Райко Цончев“;
 5. Популяризирането на класираните проекти ще се осъществи и чрез публикации в медиите, чрез създаване на краен продукт.

VІ. CAMP на финалистите:

Авторите на класираните творби и проекти ще получат право на участие в CAMP на финалистите, който ще се проведе на 26.06.2023 г. в Аула 1 на ЧПГТП “Райко Цончев“

Жури и специални гости на събитието ще бъдат:

 • проф. Нина Дюлгерова
 • проф. Благовеста Иванова
 • Радослав Симеонов
 1. Представянето на наградените творби да е до 10 мин.
 2. Предвиден е дискусионен панел и представяне на книгата „Докторският паметник в София. Изследвания и документи“.

Забележка: творбите, с които участват учениците в конкурса и конференцията, не се връщат на авторите. Организаторите и съдействащите институции си запазват правата да фотографират, филмират, сканират, записват и разпространяват получените творби, без да заплащат права и обезщетения за това. Организаторите си запазват правото да променят датата на заключителното събитие CAMP на финалистите в случай на непредвидени обстоятелства.

ЧПГТП “Райко Цончев” беше домакин по НП Иновации в действие

В периода 29.03-31.03.2023 ЧПГТП “Райко Цончев” беше домакин по НП Иновации в действие. През първия ден групите бяха разделени на ученици и учители. Преподавателите се разходиха в училище, запознаха се с материалната база и библиотечно-информационния център. За учениците бяха организирани интерактивни игри за запознаване. Госпожа Жулияна Георгиева представи текущи национални програми и международни проекти, по които работи гимназията, а учениците споделиха своите впечатления и преживяване от мобилности в Италия, Чехия и Румъния. Вторият ден стартира с кратко представяне на всички училища по НП „Иновации в действие“. Дейностите по програмата продължиха с акцент върху иновативни практики, събития и прояви. Г-жа Дияна Вълчанова представи стълбовете на иновативния проект, който изпълнява ЧПГТП „Райко Цончев“ през настоящата учебна година. Господин Ивелин Бонев сподели за заключителния проект на осмокласниците в края на миналата учебна година – „Черешката на тортата“. Госпожа Марияна Тодорова акцентира върху същността и ползите от въвеждане на маршрутизация на обучението по английски език. Директорът – госпожа Надежда Иванова представи ползите от прилагането на проектно-базирано обучение и интегрирането му с предмета „Ние и светът“. Професор Димитрина Каменова проведе обучение към учителите на тема „Развитие на педагогическите умения за индивидуално ориентирано обучение“, а участниците от всички училища се включиха в интерактивна игра, според която всеки екип трябваше с подръчни средства да създаде концепция и проект на лагер за оцеляване на друга планета. По същото време учениците посетиха Художествена галерия-Добрич и участваха в образователна програма „Работилница за въображение“. Следобеда те се включиха в ролева игра на тема: „Конфликти и решения“, където разискваха и взимаха решения по важни житейски въпроси. В последния ден гостуващите екипи се включиха в наблюдение на открити уроци по английски език, биология, учебна компания, както и съвместен бинарен урок по български и английски език. Денят продължи с организирането на онлайн игра „Action bound”. Целта беше с предварително зададени обекти и предизвикателства, маркирани в приложението гостите да открият и опознаят културно-историческото наследство на град Добрич.

Ученици от 8 Б клас отбелязаха Деня на търпението на 25 март 2023

Учениците от 8 Б клас – предприемачески профил изработиха проект в чест на 25 март – Ден на търпението.

Идеята бе всеки да изрисува собственоръчно устни и да добави послание, с което асоциира с думата търпение. Всички думи трябваше да са позитивни, да носят послание на толерантност, доброта, подкрепа, увереност.

Дейностите бяха част от иновативен предмет “Етикет и ценности”, който се изучава като избираем в текущата учебна година.

Инициативата е организирана от  Общински съвет по наркотични вещества Благоевград и Младежки общински съвет по наркотични вещества – град Благоевград.

ЧПГ “Райко Цончев” с одобрен проект по програма Еразъм за мобилност на учители

ЧПГТП “Райко Цончев” сключи договор с ЦРЧР за изпълнението на проект „УСВОЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА РАБОТА В БЪРЗО ПРОМЕНЯЩА СЕ УЧИЛИЩНА СРЕДА“,  2022-2-BG01-KA122-SCH-000097324, финансиран от програма ЕРАЗЪМ+.

Проектът ще се изпълнява в периода 01.01. – 30.09.2023 г. и предвижда осъществяване на мобилности в две европейски държави  – Ирландия и Холандия за осем преподаватели от Гимназия “Райко Цончев”.

Основната цел на проекта е повишаване на качеството на подготовката на педагогическите специалисти чрез CLIL и усвояване на нови техники и методи на преподаване за подобряване връзката между преподавател и ученик.

Ученици и учители посетиха Английска гимназия в град Русе по НП Иновации в действие

От 15 до 17 февруари 2023 г. ученици и учители от ЧПГТП „Райко Цончев“ участваха в мобилност по Национална програма „Иновации в действие“ заедно с още три училища от страната: Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ – гр. Правец и Английска езикова гимназия “Гео Милев”, които бяха домакин на събитието.
 
Целта на програмата е учителите и учениците от различни училища да се запознаят и да обменят опит в прилагането на полезни иновативни практики в образователния процес. Учениците работиха в екипи, за да откриват креативни начини за разрешаване на социални проблеми.
 
Екипът от учители имаше възможност да наблюдават учебни часове както в училище, така и в Русенския университет, с който гимназията работи по съвместна програма.
Проф. Георги Христов представи пред гостуващите преподаватели различни иновативни технологии, като демонстрира как се използва 3D принтер и какво е неговото приложение.
 
Благодарим на нашите ученици: Христо Ташев, Дилян Илиев, Рая Димова, Райа Николова, Диляна Чопаринова и на нашите учители: Ивелин Бонев, Нина Топалска и Маргарита Найденова, които представиха изключително достойно нашата гимназия и дадоха пример за успешна екипна работа!
 
 


Winter Newsletter 2022

Семейна училищна мрежа – Нашето съвместно пътуване

 

Това ще бъде последният бюлетин на проекта и макар да е тъжно, че проектът е към своя край, всички сме много благодарни за възможностите, които имахме през последните 35 месеца (или приблизително толкова).  Започнахме този проект в началото на световната криза COVID 19 и никой от нас не можеше да предвиди въздействието, което тя ще има.  Когато се срещнахме чрез Zoom на 1st  декември 2020 г. (изображението по-долу), имахме надежди и стремежи, че пандемията ще приключи до няколко месеца и разумното управление от страна на нашите правителства и здравни специалисти ще ни позволи отново да сме свободни да пътуваме.  За съжаление, това нямаше да се случи! Въпреки това, с решителност, страхотно ръководство, ангажираност и професионализъм на целия ни екип по проекта, ние преодоляхме многобройните предизвикателства и ще завършим проекта изцяло и навреме (e… с малко удължаване).

1st Партньорство Среща за увеличаване на мащаба декември 2022 г.

Въпреки предизвикателствата, с които се сблъскахме, нашето партньорство постигна отлични резултати и някои много добри резултати, не на последно място двете студентски мобилности, завършени през 2022 г.  Вярно е, че нещата не протекоха според първоначалния план, но какво прави това? Въпреки това ние развихме нашите умения, опит и партньорска работа по време на нашето пътуване и вярвам, че всички ние, които участваме, сме получили известно лично и професионално израстване от нашето участие един в друг. 

Последната ни среща в Рим – декември 2022 г.

 

Последната ни партньорска среща се проведе в Рим на 5th  декември 2022 г.  Три пълни години, откакто първоначално тръгнахме по пътя на Мрежата на семейните училища.  Бяхме щастливи от възможността да бъдем в Рим в такова прекрасно време на годината и от шанса да се срещнем отново лице в лице с нашите приятели и колеги от Италия, България, Словакия и Северна Ирландия.

Последните шест месеца от нашия проект бяха доста интензивни, с не по-малко от четири транснационални срещи (България и Белфаст през юни 2022 г., Словакия през ноември 2022 г. и Рим през декември 2022 г.), както и с организирането и провеждането на ученическата мобилност в Попрад, Словакия (септември 2022 г.) и пълната ученическа мобилност в Орте, Италия (октомври 2022 г.), в която участваха над четиридесет ученици и учители. Пфу!!!

Все пак разбрахме, че поради проблемите на нашата ранна програма с пандемията COVID 19 това винаги е било вероятно.  Въпреки предизвикателствата успяхме и да се забавляваме!

Срещата ни в Рим беше чудесна възможност да направим преглед на постигнатото и преодоляното по време на проекта и това не беше по-очевидно, отколкото когато прегледахме видеоклиповете и посланията от нашите семейства, ученици, учители и училища.  Въздействието, което проектът оказа, е увековечено завинаги в нашите видеозаписи, които могат да бъдат гледани на нашия канал в YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCWh_FOHncgy44wKPZ63PctA

и на нашия уебсайт на проекта https://www.family-school-network.info/

Преглеждаме нашите видеоклипове и съобщения от семейства, ученици и училища

Мисля, че мога спокойно да кажа, че по време на прегледа на тези видеоклипове бяха пролети немалко сълзи не само заради усилията, положени от всички, но и заради посланията, които получавахме от учениците и семействата, за това как участието им в проекта “Семейна училищна мрежа” е подобрило и повлияло на живота им завинаги и е оставило у всички тях спомени за фантастично преживяване с ученици на тяхната възраст от четири различни държави.  Партньорството ни доведе до трайни взаимоотношения и нашите училища установиха връзки, които ще продължат да съществуват и след изтичането на срока на проекта, дори и при загуба на партньорите от Обединеното кралство в бъдеще поради Брекзит, нашите партньори се ангажираха да продължат да работят заедно и в бъдеще – кой знае, бъдещите ски пътувания на Malone College може да включват Попрад като дестинация!

Кратък преглед на нашите резултати и постижения

Интелектуален продукт 1 – Разработване на наръчник за учители

 

Нашата цел:

 • Увеличаване на броя на семействата, които на европейско равнище приемат ученици, участващи в програма за мобилност.
 • Обучение на учителите, което да им предостави по-добри инструменти за връзка с учениците и техните семейства.
 • Укрепване на съюза училище-семейство
 • Намаляване на процента на преждевременно напускащите училище

След като наръчникът беше завършен и използвахме опита, натрупан от участието им в Мрежата на семейните училища, вярваме, че сме постигнали това, което си бяхме поставили за цел, като същевременно се учим един от друг и развиваме начина, по който взаимодействаме с учениците, семействата и колегите си, вярваме, че оставяме след себе си полезни инструменти, които ще подготвят бъдещите поколения ученици да предприемат мобилности, финансирани по програма “Еразъм” (и други), и да участват в проекти, за които може би не биха се сетили.

 

Интелектуален продукт 2 – Цифрова платформа и насоки

 

Нашата цел беше да създадем цифрова платформа, за да създадем онлайн общност, в която всички партньори да допринасят с текстове и преводи, видеоклипове и записи на участието си в Мрежата на семейните училища.  Платформата ще бъде виртуално място за срещи на семействата, участващи в обмена, както и място за взаимодействие на учениците с техните връстници.  Платформата ще бъде домакин на блог, видеоклипове, съобщения и ще има канал за комуникация (чат?).  Ще разработим и насоки за потребителите, които ще бъдат определени за използването на платформата.

По време на създаването на платформата стана ясно, че сме изправени пред предизвикателства, свързани с въвеждането на нов инструмент за комуникация за по-младите хора, които вече са претоварени с Facebook, tik tock, YouTube, twitch и други социални медийни технологии.  Определихме, че най-добрият ни метод е да използваме лесна за използване и управление платформа и избрахме SLACK като предпочитан вариант.  Тя притежаваше пълната функционалност, от която се нуждаехме, както и ни позволяваше да защитаваме участниците и да управляваме съдържанието, за да гарантираме, че не се нарушават чувствителните елементи.  Макар че платформата SLACK се оказа полезна и имаме някои блестящи взаимодействия с нея, след прегледа ѝ винаги е щяло да бъде предизвикателство да се конкурира с по-познатите методи за взаимодействие и комуникация, които вече са на разположение на нашите ученици, училища и семейства.  Въпреки това успяхме да го създадем, да го популяризираме и имаме фантастично съдържание, на което можем да обърнем внимание.

 

Интелектуален продукт 3 – Емоционален инструментариум

 

Крайният резултат от проекта ще бъде създаването на видеоразказ, който ще бъде включен в платформата, уебсайта и връзките в социалните медии.  Най-малко 10 ученици от училище ще създадат видеоразказ както през учебната година, така и по време на мобилностите на LTTA. Във видеоклиповете ще бъдат представени семействата, които са били предварително “валидирани” и включени в платформата, и ще бъдат гледани от субектите, участващи в обмена.  Учениците ще направят видеоразказ както вкъщи, представяйки собствените си семейства, така и по време на обмена, със семейството домакин, подпомагани от учителите, обучени и участващи в проекта.

Окончателната версия на IO може да бъде видяна на нашия уебсайт, в социалните мрежи и в канала ни в YouTube (всички описани по-горе).  Смятаме, че ще се съгласите, че сме уловили същността на нашия проект, опита на нашите ученици, семейства и училища и сме представили отличен IO

Заедно постигнахме всички очаквани интелектуални резултати по проекта и осигурихме на над 40 ученици възможността да посетят друга страна и да се запознаят с различни култури, храна, туристически забележителности, училища и най-вече да намерят нови приятели.

Няколко снимки от Рим

Разбира се, необходимо е малко разглеждане на забележителности, имам предвид, че когато сте в Римһттр://…..

Завършване на срещата със социална вечеря (която, както може да се очаква в Рим, беше страхотна)

Нашият фантастичен екип на Мрежата на семейните училища

Искам да благодаря на всички за помощта, подкрепата, насърчението, професионализма и отдадеността. Без това не вярвам, че щяхме да постигнем това, което постигнахме.

Мрежа “Семейство-училище” – “Еразъм+” (2020-1-IT02-KA201-079822)

Осмокласниците на Гимназия “Райко Цончев” се включиха в тринарен урок

На 22.12.2022г. с учениците от осмите класове бе проведен тринарен урок – по български език и литература, физическо възпитание и спорт и математика на тема: „Олимпийските игри – преди и сега“. Домакин на събитието беше Зевс, който разказа на учениците кога и къде се е зародила идеята за провеждането на подобни състезания, кои са били първите дисциплини, как са се организирали древните олимпийски игри и какво стои зад символите, които са актуални и днес. На събитието присъства поетесата Сафо, която представи пред събралата се публика някои новооткрити свои фрагменти. Учениците бяха изправени пред истинско предизвикателство: да изчислят кога и къде ще се проведат следващите Олимпийски игри, да изброят българските медалисти и техните постижения и да изтъкнат приноса на спортистите от град Добрич. Гостуваха ни и шампионите на ЧПГТП „Райко Цончев“, които разказаха за своите спортни изяви. Накрая се проведе състезание по бягане, а победителите си спечелиха специални награди.

Бинарен урок на тема: Фразеологизмите, съвместен проект по БЕЛ и испански език

През декември учениците от 10а разшириха знанията си по чужд език чрез поредица от часове, посветени на темата за фразеологизмите, пословиците и поговорките в испанския език. Темата беше подобаващо завършена чрез общ бинарен урок по испански и български език, в който учениците чрез игри обобщиха знанията си. Те си припомниха как и защо най-често са се появявали изразите, защо е важно да познаваме тяхното значение и да ги включваме в речта си на майчин и чужд език, откриваха ги в текстове на български и испански, сравняваха изрази на двата езика, сред които имаше както такива с еднакви или почти еднакви думи, така и други с едно и също значение, но предадени чрез различна асоциация. Показаха уменията си в множество игри, в които трябваше на базата на картинка да се сетят за изрази на български, чрез обяснение или пример на испански да разберат значението на изрази на чуждия език, да включват фразеологизмите в диалози, да ги подреждат в синонимни гнезда. След всички тези задачи с помощта на учителките си Надя Петкова и Виолета Петрова учениците от 10а откриха колко са различни и същевременно си приличат културите на двете страни. Също като нас, и испанците „подават ръка“, „удрят едно рамо“ и „си слагат ръцете в огъня“ за близките си, но когато прахосват „изхвърлят мебелите през прозореца“, а не „нещо на вятъра“, а когато имат малко, имат поне „четири котки“. След бинарния урок учителките споделиха, че са много доволни как са се представили учениците и обещават да има още колаборации между езиците.