Механизъм за предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества

ДО

РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ НА ЧПГТП ”РАЙКО ЦОНЧЕВ”

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-283/23.11.2023 г., , публикуваме Механизъм за действие и Алгоритъм към него, в случаи на установяване на  разпространение и употреба на наркотични вещества в училище, дейности за повишаване на професионалната подготовка на училищните психолози, информационни дейности с цел превенция и приложенията към него. Документът е разработен от Министерство на образованието и науката с участието на МВР, ГДБОП, МЗ, ДАЗД, Агенция „Митници“, ММС и Националното сдружение на общините.

Въвеждането на общ механизъм за противодействие на разпространението и употребата на наркотични вещества в училище се налага от разбирането, че реален напредък в борбата с това негативно явление в училище може да бъде постигнат само в резултат на прилагането на последователна и целенасочена политика, която се споделя и следва от цялата училищна общност и се подкрепя от всички отговорни институции. Подобна политика е необходимо да включва мерки и дейности за превенция и намеса, както и разписани алгоритми и отговорности за действие, предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества в училищата.

Комуникацията с родителите от страна на училището като институция е от съществено значение при осъществяване на дейности за превенция и намеса относно разпространение и употреба на наркотични вещества от учениците, с оглед на което следва да информирате чрез електронния дневник всеки родител на учениците от повереното Ви училище за опасностите и големия риск от употребата, злоупотребата и разпространението на наркотични вещества при подрастващите.

Документът може да изтеглите от ТУК: