Непрекъснато професионално усъвършенстване-ключ към иновативно образование

№ 2017-1-BG01-KA101-036113

Линк към Facebook

Линк към уебсайтhttps://project-raiko-tsonchev.weebly.com

Еразъм + КД1 – Образователна мобилност за граждани

-Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“, гр. Добрич-координатор;

-Europass teacher academy, Флоренция, Италия;

-Associazione Euphoria, Рим, Италия;

-Executive Training Institute, Сейнт Джулиънс, Малта;

-Istituto per la Formazione, Болоня, Италия;

-Cervantes Training, Алкала Де Енарес, Мадрид, Испания.


За да отговори адекватно на съвременните изисквания за качествено образование, ЧПГТП “Райко Цончев” цели да повиши качеството на предлаганата от нея образователна услуга като подобри квалификацията на училищния персонал във връзка с нови методи на преподаване, меки умения, компютърни компетенции, междукултурна компетентност, както и да развие умения за управление на училището в условия на интернационализация. Като иновативно по дух училище, стремежът ни е учителите да придобият умения за прилагане на нови знания и умения в учебния процес, както и междукултурно познание, включващо в себе си и професионално и личностно развитие.

Проектът засяга три основни направления, които да повишат компетенциите на педагогически и непедагогически персонал в ЧПГТП “Райко Цончев”.  

Това са:

1. ИКТ

2 Стратегически партньорство

3. Нови методи на обучение

И трите са тясно свързани с общата стратегия на училището да бъде подбудител и двигател на иновативните подходи в образованието и предоставя съвременно обучение, което да подготвя, както за по-нататъшно учене, така и за живота и бизнеса.

Чрез заложените дейности  училищният персонал придобива и усъвършенства умения и знания като подобряване на езиковата компетентност, подобряване на дигиталната компетентност, нови методи и техники на преподаване в съдържателно-езиково интегрираното обучение, умения за създаване и управляване на европейски проекти, изграждане на контакти с другите участници за бъдещи партньорства, междукултурна компетентност и др.

Подобряване подготовката на участниците от своя страна води и до положителни резултати върху постиженията на учениците, а това и до удовлетвореност за родителите от направения избор за образователна институция. По-добрата професионална подготовка и личностно усъвършенстване неминуемо води до повишаване на мотивациятана училищния персонал за работа.