Save the future not only today

№ 2018-1-CZ01_KA229-048026_4 01.11.2018 г. -31.08.2021 г. ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“, Сектор „Училищно образование“

Партньорски училища:
-Stredni prumyslova skola polytechnicka -Centrum odborne pripravy Zlin, Чехия

-Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“, гр. Добрич

-Limbazu 3. Vidusskola, Латвия

-Colegiul Economic M. Kogalniceanu, Румъния

-SEVIM TEKIN ANADOLU LISESI, Турция

Краткосрочни въздействия на проекта върху участниците:
превръщане на участницие в личности, които имат високо ниво на информираност за рециклирането, които са наясно с индивидуалните си отговорности в това отношение и които вземат предвид света, околната среда, семейството и икономиката на страната. Подобряване на чуждоезикови, дигитални и комуникативни умения.
Дългосрочни ефекти от проекта върху участниците:
осъзнати граждани, които са чувствителни към екологичните проблеми на света, в който живеят, уважаващи и толерантни към различните култури.

Проектът се осъществи в рамките на 5 мобилности, две от които се проведоха виртуално.  Бяха избрани участници, които се интересуват от темата за рециклиране на отпадъци, имат умения по английски език, екипно ориентирани  са и са отворени към междукултурен диалог. Подборът бе основан на ясни, прозрачни, справедливи и принципи на равенство между половете.

Дейности, в които нашите ученици се включиха им помогнаха да придобият опит и знания свързани с основната тема на проекта.

Участниците развиха толерантност, хармония и разбиране към различни култури, подобриха умения за владеенето на чужд език и постигнаха напредък в дигиталните умения. В това отношение нашият проект допринесе за развитието на умения за учене през целия живот.

Приносът на ЧПГТП „РАЙКО ЦОНЧЕВ“ за осъществяването на дейностите по проекта SAVE THE FUTURE NOT
ONLY TODAY се изразява в следното:
•    изработване на лога от страна на наши ученици, които взеха участие в конкурса за лого на проекта;
•    организиране на процедура за селекция на участници в мобилностите: изготвяне на комплект с документи за
кандидатстване в дейностите на проекта и провеждане на интервюта с кандидатите;
•    цялостна организация преди всяка мобилност (подготовка на участниците, организационни срещи,
инструктажи, закупуване на билети, документи за пътуване и т.н.)
•    участие на ученици и учители в две физически мобилности, организирани от училищата от Чехия и Латвия и
две виртуални мобилности, организирани от партньорите от Турция и Румъния;
•    цялостна организация по посрещането на партньорите по време на мобилността в Добрич, България;
•    изготвяне и разпращане на прессъобщения до местните медии;
•    изработване на рекламни материали за проекта (постери, флайери, винил и др.)
•    изготвяне на публикации за дейностите на проекта, видни на официалния уебсайта на ЧПГТП „Райко
Цончев“;
•    създаване и поддържане на страница на проекта във Фейсбук (Save the future not only today), чиято цел бе
да осведомява основно българската аудитория (има и друга страница, където публикациите са на английски
език);
•    една от основните задачи бе създаване на видеа и качването им на специално създаден за проекта канал в
YouTube (SAFNOT);
•    организиране и провеждане на флашмоб с цел популяризиране целите на проекта;
•    организиране и провеждане на събития за споделяне на опит сред ученици, учители и родители;
•    създаване на презентации, видеа и материали, представени по време на мобилностите;
•    създаване на учебни планове и провеждане на уроци във връзка с темата на проекта за опазване на
околната среда;
•    изготвяне и провеждане на онлайн съвместни уроци с партньорското училище от Турция;
•    организиране и провеждане на дейности, посветени на Деня на Земята (22 април);
•    създаване на табло на проекта в училище с материали на проекта;
•    споделяне на резултатите от проекта по време на различни събития;
•    участие в инициативата Erasmus Days;
•    проучване на ученици и изготвяне на постер на тема „Лична социална отговорност“,който взе участие в
национален конкурс, организиран от Националния статистически институт и бе класиран на трето място;
•    предоставяне на информация за уебсайта на проекта (https://safnot.webnode.cz/);
•    предоставяне на информация за създаването на E-book;
•    съдействие и принос за добра комуникация с партньорите;
•    участие в множество онлайн организационни срещи във връзка с провеждането на виртуалните мобилности
и отчитането на проекта, проведени в платформата ZOOM;
•    осъществяване на комуникация с националната агенция във връзка с успешното осъществяване дейностите
на проекта;
•    попълване на информация в Mobility tool +;
•    съдействие на координатора при изготвянето на финалния отчет на проекта;
•    участие в попълване на анкета, свързана с целите на партньорството в началото и края на проекта;
и други.

Уебсайт на проекта: https://safnot.webnode.cz/

Страници на проекта във Фейсбук: SAFNOT и Save the future not only today

YouTube  канал: SAFNOT

E-BOOK: материали, разработени от партньорските училища в рамките на проекта