ЧПГ “Райко Цончев” с одобрен проект по програма Еразъм за мобилност на учители

ЧПГТП “Райко Цончев” сключи договор с ЦРЧР за изпълнението на проект „УСВОЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА РАБОТА В БЪРЗО ПРОМЕНЯЩА СЕ УЧИЛИЩНА СРЕДА“,  2022-2-BG01-KA122-SCH-000097324, финансиран от програма ЕРАЗЪМ+.

Проектът ще се изпълнява в периода 01.01. – 30.09.2023 г. и предвижда осъществяване на мобилности в две европейски държави  – Ирландия и Холандия за шест преподаватели от Гимназия “Райко Цончев”.

Основната цел на проекта е повишаване на качеството на подготовката на педагогическите специалисти чрез CLIL и усвояване на нови техники и методи на преподаване за подобряване връзката между преподавател и ученик.