Beautiful Romania – guide CreActive – BMS

 

Bucovina is the region of painted monasteries, warm people and delicious food,  a strong rural culture with unaltered traditions, original architecture and remarkable religious monuments. Bucovina can be called as well “the land beyond the forest”. If one starts a tour in Bucovina from the west, has to cross mountain passes and drive on winding montain roads . Even the name of the region suggests a forested land, as Bucovina can be translated as “the land of beeches ”.

Буковина е регионът на изрисуваните манастири, топли хора и вкусна храна, силна селска култура с непроменени традиции, оригинална архитектура и забележителни религиозни паметници. Буковина може да се нарече и „земята отвъд гората“. Ако човек започне обиколка в Буковина от запад, трябва да пресече планински проходи и да кара по криволичещи планински пътища. Дори името на региона подсказва гориста земя, тъй като Буковина може да се преведе като „земята на буковете“.

The best tours in Bucovina should include at least those elements:

What to see in Bucovina – Romania?

  1. Рисуваните манастири

Ако има нещо, което прави Буковина известна извън границите на Румъния, това са нейните рисувани църкви и манастири. Програмата на всеки тур в Буковина включва най-красивите изрисувани манастири. Построени през 15-ти и 16-ти век, изрисуваните манастири са необикновена смесица от готически и византийски елементи, чиято смесица води до оригинален стил: молдовския архитектурен стил. Ако имате време, предлагам да направите специална обиколка на всички изрисувани църкви в Буковина. Те са абсолютно зашеметяващи! Най-малко трябва да посетите манастирите Voronet, Moldovita и Sucevita, които несъмнено са най-красивите. Манастирът Voronet – който също е построен от Стефан Велики – е известен със своята зашеметяваща фреска на Страшния съд, изрисувана на западната фасада. Синята боя, която е преобладаващият цвят на църквата, като по чудо никога не е избелявала през последните 500 години.

1. The painted monasteries

If there is one thing that made Bucovina known outside the borders of Romania, that’s its painted churches and monasteries. Every tour in Bucovina includes the most beautiful painted monasteries in the program. Built in the 15th and 16th century, the painted monasteries are an extraordinary blend of gothic and Byzantine elements, whose mixture lead to an original style: the Moldovian architecture style. If you have time, I would suggest taking a dedicated tour of all the painted churches in Bucovina. They are absolutely stunning! But at the minimum, you should visit the monasteries of Voronet, Moldovita and Sucevita, which are undoubtedly the most beautiful ones. Voronet Monastery – which was also built by Stephan the Great – is famous for its stunning Last Judgment fresco, painted on the western façade. The blue paint, which is the predominant color of the church, has miraculously never faded, after 500 years.

2. Putna Monastery

Perhaps the most important monastery in Bucovina is Putna, located near the town of Radauti. This was one of the first monasteries built (1466) by Stephen the Great, the famous Moldavian ruler that Romanians hold so dear to their heart. Legend has it that Stephen chose the construction site by shooting an arrow at a nearby hill, and the building was erected on the ground where the arrow landed. Putna  it’s  the resting place of Stephen the Great. Both the monastery and its magnificent church are a gem! When visiting Putna, read the information at hand and try to appreciate what you see. It’s important to understand the historic moment during which this monastery was built.Behind the monastery there is a museum that houses a large collection of medieval objects and manuscripts, among which is the Holy Book that Stephen carried in battles. Stephen the Great ruled for 47 years and founded 44 churches and monasteries.

Манастирът Putna Може би най-важният манастир в Буковина е Putna, разположен близо до град Radauti. Това е един от първите манастири, построени (1466 г.) от Стефан Велики, известният молдовски владетел, който румънците държат толкова скъпо в сърцата си. Легендата разказва, че Стефан избрал мястото за строеж, като изстрелял стрела към близкия хълм, а сградата била издигната на земята, където паднала стрелата. Putna е мястото за почивка на Стефан Велики. И манастирът, и великолепната му църква са скъпоценност! Когато посещавате Putna, прочетете наличната информация и се опитайте да оцените това, което виждате. Важно е да разберем историческия момент, през който е построен този манастир. Зад манастира има музей, който съхранява голяма колекция от средновековни предмети и ръкописи, сред които е Свещената книга, която Стефан е носел в битки. Стефан Велики управлява 47 години и основава 44 църкви и манастири.

Естествен пейзаж. Ако сте любител на природата, наистина бихте харесали Буковина, регион с повече от 20 природни резервата и един национален парк. Планините доминират пейзажа на Буковина, планини, покрити с буйни гори, преплетени с поляни от диви цветя, които доминират пейзажа, докато се придвижваме надолу по височините. Някои от планинските села в Буковина са поне толкова живописни, колкото тези от Алпите. По-нагоре по пасищата, склоновете са осеяни с дървени колиби, които предлагат временен подслон на фермерите, обработващи сеното. Оградите, ограничаващи приличията, понякога са покрити с прясно окосена трева, подредена за по-бързо изсъхване. Селската архитектура в Буковина има своя специфика в Румъния. Верандите, вратите и дограмите, оградите и портите са добър пример за майсторството на строителите. Дървото е основният строителен елемент. Белите мазилки са обогатени с геометрични или флорални мотиви, взети от народната носия.

3. Natural scenery

If you are a nature lover, you would really like Bucovina, a region with more than 20 natural reservations and one national park. Mountains are dominating Bucovina’s landscape, the mountains covered by lush forests, intertwined with wildflower meadows, which are dominating the landscape as we move to lower altitudes. Some of the mountain villages in Bucovina are at least as picturesque as the ones from the Alps. Higher up on the pastures, wooden huts are dotting the slopes, offering temporary shelter for farmers working the hay. The fences delimiting the proprieties are sometimes covered by freshly mowed grass, stacked over for faster drying. The rural architecture in Bucovina has its own specificity in Romania. The porches, doors and window frames, fences and gates are a fine example of the builders’ craftsmanship. Wood is the main construction element. The white plasters are enriched with geometrical or floral motives, taken from the traditional costume.

4. Bicaz Gorge ( Cheile Bicazului)

If you like dramatic scenery and stone walls towering over narrow passes, this place is just for you! Cheile Bicazului are part of a natural reserve called Hāsmas National Park, which lays over 6,500 hectares. The road that goes through the gorges is like a tunnel carved in limestone rock, with sharp twists and turns that will make your heart stop!  The nearly vertical walls abound with vegetation that grows in odd places. Trees rising up from the rocky peaks, small waterfalls coming out from the cracks in the rock – this place is amazingly beautiful!

Дефилето Биказ (Cheile Bicazului). Ако харесвате драматични пейзажи и каменни стени, извисяващи се над тесни проходи, това място е точно за вас! Cheile Bicazului са част от природен резерват, наречен Национален парк Hāsmas, който се простира на над 6500 хектара. Пътят, който минава през клисурите е като тунел, издълбан във варовикова скала, с остри завои и завои, които ще накарат сърцето ви да спре! Почти вертикалните стени изобилстват от растителност, която расте на странни места. С дърветата, издигащи се от скалистите върхове и малките водопади, излизащи от пукнатините в скалите – това място е невероятно красиво!

5. Lacul Rosu (The Red Lake)

Another beautiful place to visit in  Bukovina region  is the Bicaz-Hāsmas National Park,  Lacul Rosu (the Red Lake). This natural dam was formed when one of the massifs near the Bicaz Gorges collapsed due to a big earthquake, and locked the river valley.

Before the rock cliff collapsed and the valley was invaded by water, this area used to be a forest. Therefore, the lake looks like a sunken forest – with broken tree trunks emerging from the water.

Its name comes from Pârâul Rosu (the Red Creek) , which crosses through red layers of iron oxide and hydroxide, giving the lake somewhat of a reddish color. If the weather is good, you can rent a boat and row around the lake.

Lacul Rosu (Червеното езеро). Друго красиво място за посещение в района на Буковина е националният парк Bicaz-Hāsmas, Lacul Rosu (Червеното езеро). Този естествен язовир се е образувал, когато един от масивите близо до проломите Bicaz се срути поради голямо земетресение и блокира долината на реката. Преди скалната маса да се срути и долината да бъде залята от вода, тази местност е била гора. Поради това езерото прилича на потънала гора – с изпочупени стволове, изплуващи от водата. Името му идва от Pârâul Rosu (Червеният поток), който пресича червени слоеве от железен оксид и хидроксид, придавайки на езерото донякъде червеникав цвят. Ако времето е хубаво, можете да наемете лодка и да гребете по водите на езерото.

Боядисани яйца. Румъния е страна, в която традицията за боядисване на яйца е съществен елемент от Великденските празници. Особено Буковина е регион, където боядисването на великденски яйца се е превърнало в народно изкуство. Това вероятно е причината в Буковина да открием 2 музея, намиращи се в селата Ciocanesti и Vama, посветени на боядисаните яйца. Процесът на боядисване на яйца изисква специални инструменти и техники, чието усвояване изисква време. Мотивите и символите са религиозни, геометрични или растителни, подобни на тези, които се виждат върху традиционната буковинска носия.

6. Painted eggs

Romania is a country where the tradition of dyeing the eggs is an essential element of the Easter celebrations. Bucovina especially is a region where Easter egg dyeing has become a folk art. This is the reason probably in Bucovina we can find 2 museums dedicated to the painted eggs, in villages Ciocanesti and Vama.

The process of dyeing the eggs requires special tools and techniques that need time to master. The motifs and symbols are religious, geometrical or vegetal, similar to the ones seen on the traditional Bucovinean costume.

7. The trout in lute

This is a smoked trout gently prepared using smoke from resinous wood. After is prepared, the smoked trout from Bucovina is packed in small bags made of fir tree branches, which is giving it an extra flavour. The bags look like a lute, or “cobza” as we call it in Romania, and it was used for easier transportation of the product. The smoked trout in lute was invented more than 50 years ago by a forest ranger in Bucovina, and since then it became a brand in the regional gastronomy.

Пъстърва в лютня. Това е пушена пъстърва, нежно приготвена с помощта на дим от смолисто дърво. След като се приготви, пушената пъстърва от Буковина се опакова в малки торбички от елхови клонки, което й придава допълнителен вкус. Чантите приличат на лютня или „кобза“, както се наричат в Румъния, и са служили за по-лесно транспортиране на продукта. Пушената пъстърва в лютня е изобретена преди повече от 50 години от горски рейнджър в Буковина и оттогава се превърнала в марка от регионалната гастрономия.