Категория: Минали проекти

Building competitive advantage through personal branding

Building competitive advantage through personal branding (Изграждане на конкурентно предимство чрез личен бранд)
№2019-1-BG01-KA229-062237 ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“, Сектор „Училищно образование“

Период на проекта: 01.09.2019-31.12.2021 г.

Партньорски училища:

-Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“, гр. Добрич-координатор
-Zespol Szkol Technicznych, Полша
-Cooperativa Maria Consolatrice – SCUOLA REGINA MUNDI, Италия
-1o EPAL Lamias, Гърция

Общата цел на проекта е да ни научи как да утвърдим и развиваме своя личен бранд (марка), за да увеличим способността си да се представяме успешно в личното, образователно и работно пространство.

За постигане на общата цел е необходимо да изпълним следните конкретни цели:

  • Идентифициране на значението на личния бранд;
  • Придобиване на самопознание чрез идентифициране на лични умения, силни и слаби страни;
  • Предоставяне на помощ за изграждане на собствена марка/бранд;
  • Подготовка за света извън училището, чрез придобиване на умения как най-добре да рекламираме/представяме себе си пред университети и работодатели;
  • Изясняване влиянието на социалните медии върху пригодността за заетост и как да поддържаме нашата онлайн лична марка / присъствие;
  • Идентифициране на профила на кандидата за университет или работа от гледна точка на експертите;
  • Разработване на онлайн инструментариум за изграждане на лична марка/бранд.

PERSONAL BRANDING TOOLKIT (материали за учители и ученици, създадени от партньорските училища)

Страница на проекта във Фейсбук: Building competitive advantage through personal branding

Уебсайт: https://i-personal-branding.eu/

YouTube канал:: Personal Branding Plus

Save the future not only today

№ 2018-1-CZ01_KA229-048026_4 01.11.2018 г. -31.08.2021 г. ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“, Сектор „Училищно образование“

Партньорски училища:
-Stredni prumyslova skola polytechnicka -Centrum odborne pripravy Zlin, Чехия

-Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“, гр. Добрич

-Limbazu 3. Vidusskola, Латвия

-Colegiul Economic M. Kogalniceanu, Румъния

-SEVIM TEKIN ANADOLU LISESI, Турция

Краткосрочни въздействия на проекта върху участниците:
превръщане на участницие в личности, които имат високо ниво на информираност за рециклирането, които са наясно с индивидуалните си отговорности в това отношение и които вземат предвид света, околната среда, семейството и икономиката на страната. Подобряване на чуждоезикови, дигитални и комуникативни умения.
Дългосрочни ефекти от проекта върху участниците:
осъзнати граждани, които са чувствителни към екологичните проблеми на света, в който живеят, уважаващи и толерантни към различните култури.

Проектът се осъществи в рамките на 5 мобилности, две от които се проведоха виртуално.  Бяха избрани участници, които се интересуват от темата за рециклиране на отпадъци, имат умения по английски език, екипно ориентирани  са и са отворени към междукултурен диалог. Подборът бе основан на ясни, прозрачни, справедливи и принципи на равенство между половете.

Дейности, в които нашите ученици се включиха им помогнаха да придобият опит и знания свързани с основната тема на проекта.

Участниците развиха толерантност, хармония и разбиране към различни култури, подобриха умения за владеенето на чужд език и постигнаха напредък в дигиталните умения. В това отношение нашият проект допринесе за развитието на умения за учене през целия живот.

Приносът на ЧПГТП „РАЙКО ЦОНЧЕВ“ за осъществяването на дейностите по проекта SAVE THE FUTURE NOT
ONLY TODAY се изразява в следното:
•    изработване на лога от страна на наши ученици, които взеха участие в конкурса за лого на проекта;
•    организиране на процедура за селекция на участници в мобилностите: изготвяне на комплект с документи за
кандидатстване в дейностите на проекта и провеждане на интервюта с кандидатите;
•    цялостна организация преди всяка мобилност (подготовка на участниците, организационни срещи,
инструктажи, закупуване на билети, документи за пътуване и т.н.)
•    участие на ученици и учители в две физически мобилности, организирани от училищата от Чехия и Латвия и
две виртуални мобилности, организирани от партньорите от Турция и Румъния;
•    цялостна организация по посрещането на партньорите по време на мобилността в Добрич, България;
•    изготвяне и разпращане на прессъобщения до местните медии;
•    изработване на рекламни материали за проекта (постери, флайери, винил и др.)
•    изготвяне на публикации за дейностите на проекта, видни на официалния уебсайта на ЧПГТП „Райко
Цончев“;
•    създаване и поддържане на страница на проекта във Фейсбук (Save the future not only today), чиято цел бе
да осведомява основно българската аудитория (има и друга страница, където публикациите са на английски
език);
•    една от основните задачи бе създаване на видеа и качването им на специално създаден за проекта канал в
YouTube (SAFNOT);
•    организиране и провеждане на флашмоб с цел популяризиране целите на проекта;
•    организиране и провеждане на събития за споделяне на опит сред ученици, учители и родители;
•    създаване на презентации, видеа и материали, представени по време на мобилностите;
•    създаване на учебни планове и провеждане на уроци във връзка с темата на проекта за опазване на
околната среда;
•    изготвяне и провеждане на онлайн съвместни уроци с партньорското училище от Турция;
•    организиране и провеждане на дейности, посветени на Деня на Земята (22 април);
•    създаване на табло на проекта в училище с материали на проекта;
•    споделяне на резултатите от проекта по време на различни събития;
•    участие в инициативата Erasmus Days;
•    проучване на ученици и изготвяне на постер на тема „Лична социална отговорност“,който взе участие в
национален конкурс, организиран от Националния статистически институт и бе класиран на трето място;
•    предоставяне на информация за уебсайта на проекта (https://safnot.webnode.cz/);
•    предоставяне на информация за създаването на E-book;
•    съдействие и принос за добра комуникация с партньорите;
•    участие в множество онлайн организационни срещи във връзка с провеждането на виртуалните мобилности
и отчитането на проекта, проведени в платформата ZOOM;
•    осъществяване на комуникация с националната агенция във връзка с успешното осъществяване дейностите
на проекта;
•    попълване на информация в Mobility tool +;
•    съдействие на координатора при изготвянето на финалния отчет на проекта;
•    участие в попълване на анкета, свързана с целите на партньорството в началото и края на проекта;
и други.

Уебсайт на проекта: https://safnot.webnode.cz/

Страници на проекта във Фейсбук: SAFNOT и Save the future not only today

YouTube  канал: SAFNOT

E-BOOK: материали, разработени от партньорските училища в рамките на проекта

Непрекъснато професионално усъвършенстване-ключ към иновативно образование

№ 2017-1-BG01-KA101-036113

Линк към Facebook

Линк към уебсайтhttps://project-raiko-tsonchev.weebly.com

Еразъм + КД1 – Образователна мобилност за граждани

-Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“, гр. Добрич-координатор;

-Europass teacher academy, Флоренция, Италия;

-Associazione Euphoria, Рим, Италия;

-Executive Training Institute, Сейнт Джулиънс, Малта;

-Istituto per la Formazione, Болоня, Италия;

-Cervantes Training, Алкала Де Енарес, Мадрид, Испания.


За да отговори адекватно на съвременните изисквания за качествено образование, ЧПГТП “Райко Цончев” цели да повиши качеството на предлаганата от нея образователна услуга като подобри квалификацията на училищния персонал във връзка с нови методи на преподаване, меки умения, компютърни компетенции, междукултурна компетентност, както и да развие умения за управление на училището в условия на интернационализация. Като иновативно по дух училище, стремежът ни е учителите да придобият умения за прилагане на нови знания и умения в учебния процес, както и междукултурно познание, включващо в себе си и професионално и личностно развитие.

Проектът засяга три основни направления, които да повишат компетенциите на педагогически и непедагогически персонал в ЧПГТП “Райко Цончев”.  

Това са:

1. ИКТ

2 Стратегически партньорство

3. Нови методи на обучение

И трите са тясно свързани с общата стратегия на училището да бъде подбудител и двигател на иновативните подходи в образованието и предоставя съвременно обучение, което да подготвя, както за по-нататъшно учене, така и за живота и бизнеса.

Чрез заложените дейности  училищният персонал придобива и усъвършенства умения и знания като подобряване на езиковата компетентност, подобряване на дигиталната компетентност, нови методи и техники на преподаване в съдържателно-езиково интегрираното обучение, умения за създаване и управляване на европейски проекти, изграждане на контакти с другите участници за бъдещи партньорства, междукултурна компетентност и др.

Подобряване подготовката на участниците от своя страна води и до положителни резултати върху постиженията на учениците, а това и до удовлетвореност за родителите от направения избор за образователна институция. По-добрата професионална подготовка и личностно усъвършенстване неминуемо води до повишаване на мотивациятана училищния персонал за работа.

Минали проекти 2008-2015

ИМЕ И НОМЕР НА ПРОЕКТА

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРОГРАМА

ПАРТНЬОРИ

РЕЗЮМЕ

Иновации в туристическотообслужване и маркетинг в светлината на европейските тенденции за развитие на туризма (Иновации в туризма)

 

№ 2008-1-BG1-LEO01-00307

10.07.2008 г. -10.07.2009 г.

Леонардо да Винчи

 

 

-Висше училище „Международен колеж“-координатор;

-Професионална гимназия по туризъм „Проф д-р Асен Златаров“, гр. Варна;

-Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“, гр. Добрич;

Institut fuer lebenslanges Lernen in Europa, Германия;

STEP, Испания.

 

Проектът иновации в туризма е насочен към изграждането на практически умения за обслужване и маркетинг на туристически продукти с помощта на технологични иновации в рамките на общото икономическо пространство на Европейския съюз. Той надгражда и допълва теоретичните умения, които учениците придобиват в рамките на професионалното си обучение съгласно програмите на МОН в България.

В резултат на проекта ползвателите придобиха практически знания и умения за използване на технологични иновации за подобряване на обслужването и маркетинг в туризма, развиха комуникативност и умения за работа в интеркултурна среда, подобриха езиковите компетенции и развиха стремеж към професионално усъвършенстване и учене през целия живот. Наблюдаващите преподаватели разработиха и създадоха Сборник с казуси върху реално наблюдавани ситуации с ползвателите описани по време на практиката, който да се използва в българските училища за обучение по туризъм в интеркултурна среда и с оглед да се мултиплицират резултатите от проекта.

Основно предимство на проекта е, че бе съвместна инициатива на три образователни институции, коeто създаде устойчиви професионални връзки между учениците и преподавателите на регионално ниво и тества пилотна система за признаване на кредити между средно и висше образование.

 

LEARN TO CLICK ON YOUR FUTURE

 

№2010-1-RO1-COM06-06903 4

01.08.2010г.-31.07.2012 г.

 

Коменски

 

-Grup scolar eremia grigorescu, Румъния-  координатор;

– Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“, гр. Добрич;

Mithat Topal Ilkogretim Okulu, Турция;

Escola Secundaria de Castro Daire, Португалия;

Srednja Ekonomsko-proslovna sola koper, Словения.

 

Целта на проекта бе да се създаде образователен модел във всяка от участващите страни, който да осигури подходящ набор от стратегии за преподаване и учене на чужди езици, които да се използват с учениците от средното образование. Моделът включва различни начини за използване на компютър в часовете по чужд език за създаване на нови иновационни стратегии за обучение, основани на нуждите и опита на всеки партньор. За да дадем на нашите ученици всяка възможност да завършат образованието си и така да увеличат шансовете си за успех в бъдещата си кариера, ние трябва да ги подготвим да станат успешни индивидуални обучаеми. Ето защо, чрез дейностите на това партньорство бе поставен акцент върху учебния процес чрез различни обучения за усвояване на стратегии, основани на ИКТ технологии и индивидуално обучение.

Чрез проекта се предостави възможност на учениците и училищните общности да научат повече за страните и културите на другите, както и да насърчат обмена и диалога чрез използването на различни комуникационни системи и развитието на ИКТ умения. Той е приобщаващ, с цел да се включат всички ученици, служители и членове на по-широката училищна общност. Проектът насърчава развитието на сътрудничество и други социални умения за всички участници и споделяне на добри практики в преподаването и ученето.

 

ECOTOURISM TRAINING CONCEPT

 

№ 2012-1-ES1-LE004-51542 6

01.08.2012 г.-31.07.2014 г.                             

 

Леонардо да Винчи

-IES Monastil, Испания-координатор

-Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“, гр. Добрич

-Biolea, Гърция;

-Selby College, Великобритания;

-Casal De Cucchi, Италия;

-VVKSO/Institute Provincial d’Enseignement Secondaire, Белгия;

-Regional Directorate of Education of Thessaly, Гърция;

 

Основната цел на проекта беше партньорите от България, Испания, Белгия, Гърция, Великобритания, Турция и Италия да работят съвместно по темите за образование, свързано с околната среда, както и устойчивия туризъм. Цялостното изпълнение на проекта се мотивира от положената от Европейската комисия цел за проактивно сътрудничество между  туристически  фирми, дестинации  и  власти.  Интересът  към  туризма  в  селските региони  и  нарастващата  осведоменост  относно  екологичните  проблеми обуславят нуждата от  придобиването на образование в тази сфера. Преподавателите  и  образователните  институции  следва  да подобрят  знанията  и  уменията, за да отговорят на нуждите на растящия бизнес в сферата на агро-туризма и устойчивия  туризъм.  Поради  това  се  налага  обновяване  или  интегриране  на  нови  или съществуващи учебни модули. Сред целите бе заложено и подобряване и обновяване на съществуващите учебни програми.

Постижения:

• Изучаване на нуждите в областта на устойчивото развитие в туризма и екологичното обучение;

• Създаване  на  нов  обучителен  профил  чрез  прозрачност  и  равнопоставеност на учебни единици от различни европейски райони;

• Приложение на системата за трансфер на кредити ECVET на база резултатите от ученето, заложени в програмата;

• Подобряване на ключовите компетенции чрез обучителния подход;

•Изучаване  на  екологичното  влияние  и  културните  различия  чрез  множество учебни ресурси;

• Събиране  на  казуси  от  различни  дестинации,  организации  и  публични  структури, работещи в сферата на туризма;

• Изграждане  на  онлайн  мрежа  от  заинтересовани  страни,  по  въпросите  за  осигуряването на устойчивост на туризма в ЕС.

 

OPTION VARIETY FOR ENTREPRENEURSHIP

 

№ 2013-1-ES1-COM06-73581 5

01.08.2013 г. 31.07.2015 г.

Коменски

-IES LA GRANJA, Испания- координатор;

-Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“, гр. Добрич;

-BIRZU RAJONO PABIRZES PAGRINDINE MOKYKLA, Литва;

-COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA, Румъния;

-DARICA ANADOLU SAGLIK MESLEK LISESI-Турция.

 

Партньорството ни беше съсредоточено върху проблемите на безработицата, главно сред младите хора и свързаните с тях въпроси: пазара на труда, професионалното образование, професионалните умения и компетенции, бизнес идеите. С помощта на този проект се опитахме основно да разгледаме причините за младежката безработица и да намерим решения за нея, като същевременно дадем на учениците различни поводи да научат как да поемат отговорност за собственото си бъдеще и по този начин да се подготвят за професионалния си живот.

Тъй като имаше сътрудничество между училища от 5 различни държави, имахме възможност да се запознаем с днешните предимства и недостатъци в света на бизнеса. Разбира се, нашата основна цел беше да постигнем отношение на предприемачеството сред учениците, защото това може да бъде ключ към успеха в живота.

Цели на партньорството:

·        –даване възможност на младите хора за ефективно трансформиране на техните умения и предпочитания към бъдещата им трудова заетост;

·     –създаване на мрежа между участниците, която ще помогне на бъдещата им работа и ще улесни бъдещото им сътрудничество и дейности;

·        разширяване на познанията на учениците в областта на икономиката и бизнес въпросите;

·         –възможност за обмен на идеи с ученици от други страни;

·         -формиране на нагласа за готовност за използване на английски език като средство за учене и комуникация, което да мотивира учениците да се изучат чужди езици;

·        –формиране на нагласи за откритост, любопитство, толерантност и зачитане на правото да бъдеш различен;

·         –подобряване на способността да се използват различни източници на информация и съвременни технологии и работа в екип.