Категория: настоящи проекти

Creative and active education: body, mind, spirit

„Творческо и активно образование – тяло, ум, дух“ (2020-1-RO01-KA227-SCH-095525) е стратегическо партньорство между шест училища от Румъния, Италия, Турция, Чехия и България, което стартира на 01.03.2021 г. и ще продължи 24 месеца. Координатор на проекта е Liceul cu Program Sportiv Cetate от Румъния.

Целта на проекта е да стимулира художествения и познавателния потенциал на учениците да намират креативни и иновативни решения на настоящите предизвикателства и рискове на обществото.

Сред резултатите, към които се стреми партньорството са: развиване на художествени и творчески умения и ИКТ компетентности на учениците; насърчаване на балансиран начин на живот чрез движение и здравословна храна; подобряване на нивото на комуникация на английски език и изучаване на чужди езици; осъзнаване и оценяване от учениците на европейското културно наследство; участие в дейностите по проекта на ученици в неравностойно положение за повишаване на толерантността и включването в училище.

Страница на проекта във Фейсбук: Творческо и активно образование-тяло, ум, дух /CreActive-BMS/

Family-School Network

Проектът Family-School Network е разработен от схващането за необходимостта да се разшири аудиторията на потребителите на Erasmus Plus, чрез разширяване на мрежата от семейства, приемащи ученици по време на тяхната мобилност в Европа. Основната цел е да се подготвят инструменти и програми за по-голямо включване в европейските проекти за мобилност. Ще бъдат положени специални усилия за подпомагане на участието на ученици от социално-икономическo неравностойно положение, по-специално на тези, които идват от мигрантски произход.

4 държави, 6 партньорски институции:

1.Antares Ltd–Италия (координатор)

2.Istituto Omnicomprensivo–Орте, Италия

3.Technical Secondary School- Попрад,Словакия

4.Rayko Tsonchev Secondary School- България

5.GEMS Northern Ireland Limited –Белфаст, Северна Ирландия

6.Malone Integrated College –Белфаст, Северна Ирландия

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ:

ИП1 –МОДУЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

 • Учителите по проекта ще бъдат включени в обучителни семинари, по време на които те ще получат специфично методологично обучение за развиване на умения за диалог и по този начин ще се свържат със семействата, за да насърчат обмена по Еразъм.

ИП2 ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА И НАСОКИ

 • Ще бъде създадена платформа, за да се създаде онлайн общност.
 • Ще бъде възможно семействата да използват платформата за взаимодействие помежду си, с подкрепата на учителите.

ИП3 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕМОЦИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

 • Крайната продукция на проекта ще бъде създаването на видео-разказване, което да бъде включено в платформата.
 • Във видеоклиповете ще бъдат представени семействата, които преди това са били „валидирани“ и са включени в платформата, и ще бъдат гледани от субектите, участващи в обмена.
 • Учениците ще направят видеоразказ, както у дома, представяйки собствените си семейства, така и по време на обмена със семейството домакин, подкрепено от обучените и включени в проекта учители.

Уебсайт на  проекта: https://www.family-school-network.info/

Building competitive advantage through personal branding

Building competitive advantage through personal branding (Изграждане на конкурентно предимство чрез личен бранд)
№2019-1-BG01-KA229-062237 ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“, Сектор „Училищно образование“

Период на проекта: 01.09.2019-31.12.2020 г.

Партньорски училища:

-Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“, гр. Добрич-координатор
-Zespol Szkol Technicznych, Полша
-Cooperativa Maria Consolatrice – SCUOLA REGINA MUNDI, Италия
-1o EPAL Lamias, Гърция

Общата цел на проекта е да ни научи как да утвърдим и развиваме своя личен бранд (марка), за да увеличим способността си да се представяме успешно в личното, образователно и работно пространство.

За постигане на общата цел е необходимо да изпълним следните конкретни цели:

 • Идентифициране на значението на личния бранд;
 • Придобиване на самопознание чрез идентифициране на лични умения, силни и слаби страни;
 • Предоставяне на помощ за изграждане на собствена марка/бранд;
 • Подготовка за света извън училището, чрез придобиване на умения как най-добре да рекламираме/представяме себе си пред университети и работодатели;
 • Изясняване влиянието на социалните медии върху пригодността за заетост и как да поддържаме нашата онлайн лична марка / присъствие;
 • Идентифициране на профила на кандидата за университет или работа от гледна точка на експертите;
 • Разработване на онлайн инструментариум за изграждане на лична марка/бранд.

Страница на проекта във Фейсбук: Building competitive advantage through personal branding

Уебсайт: https://i-personal-branding.eu/

YouTube канал:: Personal Branding Plus

Save the future not only today

№ 2018-1-CZ01_KA229-048026_4 01.11.2018 г. -31.08.2021 г. ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“, Сектор „Училищно образование“

Партньорски училища:
-Stredni prumyslova skola polytechnicka -Centrum odborne pripravy Zlin, Чехия

-Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“, гр. Добрич

-Limbazu 3. Vidusskola, Латвия

-Colegiul Economic M. Kogalniceanu, Румъния

-SEVIM TEKIN ANADOLU LISESI, Турция

Краткосрочни въздействия на проекта върху участниците:
превръщане на участницие в личности, които имат високо ниво на информираност за рециклирането, които са наясно с индивидуалните си отговорности в това отношение и които вземат предвид света, околната среда, семейството и икономиката на страната. Подобряване на чуждоезикови, дигитални и комуникативни умения.
Дългосрочни ефекти от проекта върху участниците:
осъзнати граждани, които са чувствителни към екологичните проблеми на света, в който живеят, уважаващи и толерантни към различните култури.

Проектът се осъществи в рамките на 5 мобилности, две от които се проведоха виртуално.  Бяха избрани участници, които се интересуват от темата за рециклиране на отпадъци, имат умения по английски език, екипно ориентирани  са и са отворени към междукултурен диалог. Подборът бе основан на ясни, прозрачни, справедливи и принципи на равенство между половете.

Дейности, в които нашите ученици се включиха им помогнаха да придобият опит и знания свързани с основната тема на проекта.

Участниците развиха толерантност, хармония и разбиране към различни култури, подобриха умения за владеенето на чужд език и постигнаха напредък в дигиталните умения. В това отношение нашият проект допринесе за развитието на умения за учене през целия живот.

Приносът на ЧПГТП „РАЙКО ЦОНЧЕВ“ за осъществяването на дейностите по проекта SAVE THE FUTURE NOT
ONLY TODAY се изразява в следното:
•    изработване на лога от страна на наши ученици, които взеха участие в конкурса за лого на проекта;
•    организиране на процедура за селекция на участници в мобилностите: изготвяне на комплект с документи за
кандидатстване в дейностите на проекта и провеждане на интервюта с кандидатите;
•    цялостна организация преди всяка мобилност (подготовка на участниците, организационни срещи,
инструктажи, закупуване на билети, документи за пътуване и т.н.)
•    участие на ученици и учители в две физически мобилности, организирани от училищата от Чехия и Латвия и
две виртуални мобилности, организирани от партньорите от Турция и Румъния;
•    цялостна организация по посрещането на партньорите по време на мобилността в Добрич, България;
•    изготвяне и разпращане на прессъобщения до местните медии;
•    изработване на рекламни материали за проекта (постери, флайери, винил и др.)
•    изготвяне на публикации за дейностите на проекта, видни на официалния уебсайта на ЧПГТП „Райко
Цончев“;
•    създаване и поддържане на страница на проекта във Фейсбук (Save the future not only today), чиято цел бе
да осведомява основно българската аудитория (има и друга страница, където публикациите са на английски
език);
•    една от основните задачи бе създаване на видеа и качването им на специално създаден за проекта канал в
YouTube (SAFNOT);
•    организиране и провеждане на флашмоб с цел популяризиране целите на проекта;
•    организиране и провеждане на събития за споделяне на опит сред ученици, учители и родители;
•    създаване на презентации, видеа и материали, представени по време на мобилностите;
•    създаване на учебни планове и провеждане на уроци във връзка с темата на проекта за опазване на
околната среда;
•    изготвяне и провеждане на онлайн съвместни уроци с партньорското училище от Турция;
•    организиране и провеждане на дейности, посветени на Деня на Земята (22 април);
•    създаване на табло на проекта в училище с материали на проекта;
•    споделяне на резултатите от проекта по време на различни събития;
•    участие в инициативата Erasmus Days;
•    проучване на ученици и изготвяне на постер на тема „Лична социална отговорност“,който взе участие в
национален конкурс, организиран от Националния статистически институт и бе класиран на трето място;
•    предоставяне на информация за уебсайта на проекта (https://safnot.webnode.cz/);
•    предоставяне на информация за създаването на E-book;
•    съдействие и принос за добра комуникация с партньорите;
•    участие в множество онлайн организационни срещи във връзка с провеждането на виртуалните мобилности
и отчитането на проекта, проведени в платформата ZOOM;
•    осъществяване на комуникация с националната агенция във връзка с успешното осъществяване дейностите
на проекта;
•    попълване на информация в Mobility tool +;
•    съдействие на координатора при изготвянето на финалния отчет на проекта;
•    участие в попълване на анкета, свързана с целите на партньорството в началото и края на проекта;
и други.

Уебсайт на проекта: https://safnot.webnode.cz/

Страници на проекта във Фейсбук: SAFNOT и Save the future not only today

YouTube  канал: SAFNOT

E-BOOK: материали, разработени от партньорските училища в рамките на проекта